Ewaluacja
Raport z ewaluacji 2015 PDF Drukuj Email

RAPORT

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PRZEPROWADZONEJ

W ROKU SZKOLNYM

2014/2015

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. ADAMA MICKIEWICZA

W SOKOŁACH

 

 

 

 

 

STYCZEŃ 2015

SPIS TREŚCI

 1. Wprowadzenie – przedmiot, cel i uzasadnienie ewaluacji.
 2. Charakterystyka przeprowadzonego badania – źródła informacji, próba badawcza, metody i techniki gromadzenia danych, harmonogram i osoby odpowiedzialne.
 3. Odbiorcy raportu.
 4. Skład zespołu ewaluacyjnego.
 5. Podstawa Prawna.
 6. Badane wymagania.
 7. Metody badawcze.
 8. Prezentacja wyników.
 9. Podsumowanie – wnioski, rekomendacje.

 

 1. 1. Wprowadzenie

W roku szkolnym 2014/2015 do ewaluacji wewnętrznej wybrano następujące dwa wymagania:

 

Wymaganie 3 – Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 

Wymaganie 11 – Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Cele ewaluacji: Ustalenie czy nauczyciele znają podstawę programową i czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Ustalenie, czy szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

2. Charakterystyka przeprowadzonego badania.

Zespół ewaluacyjny powołany na początku roku szkolnego przez Dyrektora szkoły opracował w październiku 2014 r. projekt ewaluacji, narzędzia i harmonogram ewaluacji na rok szkolny 2014/2015 oraz przedstawił to na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

W listopadzie wśród nauczycieli, uczniów i rodziców przeprowadzono ankiety. W grudniu przeanalizowano dokumentację szkolną. W styczniu 2015r. członkowie zespołu ewaluacyjnego sporządzili raport.

Projekt ewaluacji i wyniki ewaluacji przeznaczone są do zaprezentowania na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, a także umieszczenie na stronie internetowej szkoły.

W trakcie zbierania danych zastosowano zasadę triangulacji metod, wykorzystując badanie dokumentów, wywiad i ankietowanie.  Analizowano różnorodne źródła, badając dokumentację szkolną i dokumentację nauczycieli. Ankietowaniu zostali poddani: dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele, próba badawcza złożona z 20 losowo wybranych rodziców uczniów klas I oraz próba badawcza złożona z 60 uczniów klas     I-IV.

 

3. Odbiorcy raportu:

Raport przeznaczony jest dla:

 • Dyrektora szkoły
 • Rady Pedagogicznej
 • Rady Rodziców
 • Rady Samorządu Uczniowskiego

Ponadto raport zostanie:

 • Opublikowany na stronie internetowej szkoły
 • Zaprezentowany uczniom podczas godzin wychowawczych
 • Przedstawiony rodzicom na zebraniach klasowych

4. Skład zespołu ewaluacyjnego:

 1. Anna Rękawek,
 2. Ewa Dworakowska,
 3. Ewa Jarmołowicz,
 4. Zdzisława Zdrodowska,
 5. Mariola Jamiołkowska,
 6. Ewa Mundzik,
 7. Lider zespołu: Teresa Barbara Rokicka

5. Podstawa prawna

- Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami (art. 35 ust. 6 ustawy)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

6. Badane wymagania

WYMAGANIE 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Cel ewaluacji: Ustalenie, czy uczniowie nabywają wiadomości
i umiejętności określone w podstawie programowej.

Przedmiot ewaluacji: Podstawa programowa jest realizowana
z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

WYMAGANIE 11: Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych
i wewnętrznych
.

Cel ewaluacji: Ustalenie czy szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Przedmiot ewaluacji: W szkole analizuje się wyniki z egzaminów.

 • analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji na podstawie, których nauczyciele planują i podejmują działania
 • działania prowadzone przez szkołę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb modyfikowane
 • w szkole wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych i prowadzi badania wewnętrzne odpowiednio do potrzeb szkoły, w tym badania osiągnięć uczniów i losów absolwentów.

7. Metody badawcze

Analiza dokumentów,

Obserwacje zajęć,

Ankieta dla nauczycieli,

Ankieta dla rodziców ucz. kl. I,

Ankieta dla uczniów kl. IV-VI,

Obserwacja życia szkoły

Wywiad z Dyrektorem

 

8. Prezentacja wyników ewaluacji

Wymaganie 3

Pytania kluczowe:

 1. Czy nauczyciele znają podstawy programowe na różnych etapach kształcenia?
 2. Czy wybrane programy nauczania uwzględniają założenia nowej podstawy programowej?
 3. Czy szkoła posiada warunki do realizacji nowej podstawy programowej?
 4. W jaki sposób odbywa się diagnozowanie uczniów?
 5. Czy uczniowie osiągają dobre wyniki dydaktyczne?
 6. Czy szkoła przygotowuje uczniów do dalszej edukacji?
 7. Czy oferta zajęć pozalekcyjnych odpowiada potrzebom uczniów?

 

Wymaganie 11

Pytania kluczowe

 1. Jakie rodzaje badań wyników osiągnięć uczniów przeprowadzane są w szkole?
 2. W jaki sposób dokonuje się analizy wyników osiągnięć uczniów po sprawdzianach zewnętrznych?
 3. W jaki sposób analizuje się wyniki osiągnięć uczniów
  w sprawdzianach wewnętrznych?
 4. Jakie są wnioski, na podstawie, których nauczyciele planują
  i podejmują działania?
 5. W jaki sposób szkoła uwzględnia wnioski z analiz do organizacji procesów edukacyjnych?

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania kluczowe dokonano analizy stosownych dokumentów:

 • Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17);
 • Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.);
 • Ustawy o systemie oświaty - art. 22a;
 • Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89 poz. 730)
 • Programów nauczania aktualnie realizowanych w szkole;
 • Wykazu podręczników na rok szkolny 2014/2015;
 • Planów zajęć dodatkowych;
 • Dzienników lekcyjnych i dzienników zajęć dodatkowych pozalekcyjnych (wyrównawczych, kółek zainteresowań i innych);
 • Protokołów zebrań Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
  w Sokołach
 • Sprawozdań i raportów z osiągnięć edukacyjnych uczniów – badania wyników nauczania matematyki i języka polskiego w klasie IV
  i w klasie VI, przyrody w klasie V, historii w klasie V;
 • Statutu Szkoły;
 • Raportów ze sprawdzianów próbnych w klasie VI;
 • Raportu ze sprawdzianu szóstoklasistów przeprowadzonego dnia
  1 kwietnia 2014 r.;
 • Raportu OBUT w klasie III i sprawdzianu klasy III z wyd. Operon;

Z analizy ankiet wynika, że nauczyciele znają podstawę programową nauczanego przedmiotu. Wskazują przynajmniej 3 różnice między poprzednią, a obecną podstawą min.

-   zniesienie ścieżek międzyprzedmiotowych,

-   zapewnienie ciągłości miedzy kolejnymi etapami edukacyjnymi,

- zniesienie dotychczasowych standardów kształcenia i wymagań  egzaminacyjnych,

-  położenie nacisku na praktyczne umiejętności, wnioskowanie, stosowanie wiedzy w praktyce itp.,

-  większy zakres dostosowania do możliwości i indywidualnych potrzeb ucznia.

 

Zdecydowana większość nauczycieli (70%) stwierdza, że tylko częściowo zapoznała się z podstawą programową poprzedniego bądź następnego etapu nauczania. Np. nauczyciel przyrody poznał tylko treści przyrodnicze omawiane w klasach I-III oraz na poziomie 4 przedmiotów (biologii, chemii, geografii i fizyki) na etapie gimnazjum. Pozostali nauczyciele twierdzą, że zapoznali się z podstawami przedmiotowymi swoich przedmiotów na różnych etapach kształcenia.

Analizując wymienione wyżej dokumenty stwierdzono, że nauczyciele znają ogólną strukturę i treści nowej podstawy programowej przedmiotu, którego uczą. Jej tekst mają dodatkowo dołączony do swojej dokumentacji razem z planami nauczania. Z analizy planów nauczania nauczycieli wynika jednoznacznie, iż zostały one sporządzone w oparciu o tę podstawę, a kolejne jednostki tematyczne w klasach I-VI zawierają treści i cele całkowicie ujęte w nowej podstawie programowej. Widoczne jest, że nauczyciele poznali zalety nowej podstawy programowej oraz warunki
i sposoby jej wdrażania. Po przeanalizowaniu planów wynikowych nauczycieli stwierdzono ponadto, że na bieżąco zapoznają się oni z wszelkimi zmianami, nowościami i w razie potrzeby modyfikują je. Swoją pracę planują zgodnie z podstawą programową, dostosowując wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości uczniów oraz różnicują zadania według stopnia trudności.

Nauczyciele mieli obowiązek dokonania analizy wybranego programu pod kątem: możliwości realizacji zawartych w programie treści w cyklu trzyletnim, oceny interdyscyplinarności programu, zgodności treści z zapisami w podstawie programowej.

Z ankiety oraz analizy dokumentów szkolnych wynika, że nauczyciele posługują się programami nauczania, które zgodne są z założeniami nowej podstawy programowej. Przy ich wyborze kierowali się przede wszystkim takim wskazaniem. Analiza wykazu podręczników i zeszytów ćwiczeń wybranych przez nauczycieli dowodzi, że są one kompatybilne z programem nauczania.

Programy nauczania zostały ujęte w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2014/2015. Ich dopuszczenie do użytku szkolnego odbywało się w trybie zaopiniowania uchwałami zebrania Rady Pedagogicznej.  Z analizy dzienników dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wynika również, że plany tych zajęć zawierają treści i cele zgodne z nową podstawą programową.

W odniesieniu do pytania o warunki, które szkoła powinna zapewnić do realizacji nowej podstawy programowej, opinie nauczycieli dzielą się na dwie grupy. Nauczyciele, których oddziały objęte zostały projektem „Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Sokoły” uważają, że nasza szkoła posiada odpowiednie warunki do realizacji nowej podstawy programowej. Dotyczy to oddziałów przedszkolnych, które zostały w dostatecznym stopniu wyposażone w odpowiednie materiały i środki dydaktyczne.  Pozostali nauczyciele uznali, że nasza szkoła tylko częściowo zapewnia warunki do realizacji nowej podstawy programowej. Dostrzeżone trudności dotyczą bazy lokalowej, czyli zbyt ciasnych pomieszczeń lekcyjnych, braku komputerów, tablic interaktywnych, telewizorów, odtwarzaczy CD, magnetofonów w salach oraz stałego dostępu do Internetu. Nauczyciele języka polskiego chcieliby lepszego dostępu do księgozbioru bibliotecznego oraz poszerzenia jego oferty o książki współczesnych pisarzy. Nauczyciele języka angielskiego zwracają uwagę na zbyt liczne grupy uczniowskie. W niektórych salach wymianą powinny zostać objęte stare tablice, a także zakupione programy komputerowe ułatwiające rozumienie i zapamiętywanie treści przedmiotowych. Zwrócono także uwagę na brak dostępu do bieżącej wody, co np. w pracowni przyrodniczej uniemożliwia przeprowadzanie wielu doświadczeń i eksperymentów, które są istotnym elementem nowej podstawy programowej.

Jak wynika z analizy dokumentacji szkolnej diagnozowanie osiągnięć uczniów odbywa się na bieżąco we wszystkich oddziałach przez cały rok szkolny. W klasie pierwszej szkoły podstawowej nauczyciele uzupełniają informacje dotyczące uczniów na podstawie kart sześciolatka lub pięciolatka w momencie przyjścia ucznia do szkoły. Nauczyciele wypełniają karty osiągnięć uczniów. Ważnym sposobem diagnozowania osiągnięć uczniów jest test trzecioklasisty OBUT sprawdzający ich umiejętności
i wiadomości z matematyki i języka polskiego.

Diagnozowanie uczniów odbywa się nieustannie we wszystkich oddziałach przez cały rok szkolny. W zależności od potrzeb nauczyciele stosują różne formy diagnozy. Zaliczyć tu możemy formy zewnętrzne i wewnętrzne.

Nauczyciele prowadzą systematyczne wpisy tematów w dziennikach lekcyjnych. Numerują kolejne tematy, by w przyszłym roku określić dokładnie, czy programy zostały zrealizowane w liczbie godzin właściwej dla danego przedmiotu. Nabywane wiadomości i umiejętności uczniów  w klasach I – III dokumentowane są poprzez sporządzanie ocen opisowych. W klasach IV – VI są to stopnie cząstkowe z poszczególnych przedmiotów, a następnie stopnie na okres i zakończenie roku. Zestawienia ocen średnich prezentowane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a następnie przechowywane w dokumentacji Dyrektora szkoły.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w nowej podstawie programowej. Świadczą o tym wyniki sprawdzianów przeprowadzonych w ubiegłym roku szkolnym w różnych klasach, w tym sprawdzian szóstoklasisty. Ich tabelaryczne zestawienia przedstawiają się następująco:

 

 

Wyniki (%) ze sprawdzianu kl. III   (OPERON 2014)

Obszary wymagań

klasa III a

Klasa III b

szkoła

województwo

Polska

Język polski

76

75

76

82

81

Matematyka

71

73

72

77

76

Wyniki (%) ze sprawdzianu kl. III   (OBUT2014)

matematyka

58,8

56,4

57,6

59,3

56,3

 

Wyniki ze sprawdzianu kl. VI   2014

Średnia szkoły

62 % -24,8p (kl VIa-58 % -23,1p;  kl VIb-65 %-26,1p )

Średnia kraju

65% - 25,8p

Średnia województwa

64% - 25,8p

Średnia powiatu

61%  - 24,4 p

Średnia gminy

63%  - 25,1p

Skala staninowa

5 na 9 staninów

 

O tym, że są to dobre wyniki świadczy korzystne porównanie ze średnimi wynikami kraju, województwa, powiatu i gminy.

Na zakończenie roku szkolnego 2013/2014 klasy IV – VI uzyskały średnią 4,10 , a z przedmiotów objętych sprawdzianem 3,55. Pozostałe dane zawarte są w tabeli:

 

 

W szkole

W PP

W OP

W kl. I-III

W kl. IV-VI

Ilość uczniów

377

 

50

95

123

 

108

Liczba oddziałów

18

2

4

6

6

Średnia liczba uczniów w oddziałach

20,9

25

23,75

20,5

 

18

Ilość uczniów oceną niedostateczną

-

Ocenianie opisowe

-

Ilość uczniów wyróżniających się w nauce

34(37%)

34

Ilość uczniów z wzorową oceną zachowania

35

35

Ilość uczniów z nieodpowiednią lub naganną ocena z zachowania

1

1

 

W celu zbadania stopnia realizacji podstawy programowej przeprowadzono sprawdziany całoroczne. Ich wyniki są następujące:

Język polski:  IVA – 70,9 %,  IVB -  66,11%

VA – 60,5 %,   VB – 66 %

Matematyka : IVA – 65,6 %,  IVB – 63 %

VA – 48,93 %, IVB – 62 %

Jęz. angielski: VA – 57 %,     VB – 69,5 %

O tym, że uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności może świadczyć też liczba laureatów konkursów różnego typu. Udział uczniów z naszej szkoły na poszczególnych etapach konkursów przedmiotowych przedstawił się następująco:

-        jęz. polski: etap szkolny – 8, etap rejonowy – 6,  etap wojewódzki – 3 (Marta Czajkowska, Joanna Zalewska, Wiktoria Mieczkowska)

-        przyroda: etap szkolny – 12,  etap rejonowy – 2, etap wojewódzki – 2 (Wiktoria Mieczkowska, Weronika Sokołowska)

-        matematyka: etap szkolny -  6, etap rejonowy – 2, etap wojewódzki – 2 (Wiktoria Mieczkowska, Klaudia Perkowska)

-        jęz. angielski: etap szkolny -  1,

-        historia – etap szkolny – 6,  etap rejonowy – 1

-        informatyka: etap szkolny –9,

Praca z uczniami zdolnymi zaowocowała zdobyciem 4 tytułów laureatów, 2 finalistów WKP oraz wysokimi lokatami i wyróżnieniami w innych typach konkursów na szczeblu województwa i kraju.

W odniesieniu do pytania o przygotowanie dziecka do dalszej edukacji, ewaluacją objęte zostały dzieci, które ukończyły edukację przedszkolną, a w bieżącym roku szkolnym rozpoczęły naukę w szkole podstawowej.

Nie przeprowadzono badań dotyczących losów absolwentów po szkole podstawowej. Na obecną chwilę uczniowie realizujący program oparty na nowej podstawie programowej są w klasie VI i nie da się odpowiedzieć na pytanie, jak nasza szkoła przygotowuje je do dalszej nauki w gimnazjum.

90% ankietowanych rodziców uczniów klas pierwszych wyraziło swoje zadowolenie z faktu przebywania dziecka w oddziale przedszkolnym, zaznaczając, że w tym okresie dziecko znacznie rozwinęło swoje umiejętności rysowania, malowania, wypowiadania się, śpiewania itp. Nauczyło się pracować w grupie oraz integrować z rówieśnikami, stało się odważniejsze i bardziej samodzielne. Wszystko to sprawiło, że dziecko nie miało większych trudności w adaptacji w szkole, a także w kontaktach
z nowymi uczniami, a obecnie umie wykonywać większość poleceń, jest otwarte na przyjmowanie wiedzy. Rodzice uważają, że przedszkole spełnia ich oczekiwania w przygotowaniu dziecka do podjęcia dalszej nauki.

Wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, uczniowie zdobywają także na zajęciach pozalekcyjnych. Aby ustalić ofertę szkoły w tym zakresie przeanalizowano zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. Zdecydowaną większość zajęć pozalekcyjnych nauczyciele realizują w ramach tzw. godzin karcianych. Można je ogólnie podzielić na dwie grupy, takie, które mają na celu wspomaganie uczniów
w ich trudnościach w nauce oraz takie, które służą rozwojowi różnych zainteresowań i talentów. Z ankiet przeprowadzonych w klasach IV-VI wynika, że uczniowie najchętniej uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, plastycznych i informatycznych. Zauważa się brak zainteresowania zajęciami wyrównawczymi. 80% ankietowanych uczniów nie dostrzega konieczności przychodzenia na tego typu zajęcia.

W ciągu trwania roku szkolnego w szkole przeprowadza się systematycznie badania wyników osiągnięć uczniów, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. W klasach trzecich są to: test wiadomości i umiejętności OBUT, test cichego czytania ze zrozumieniem, test kompetencji po kl. III, test z wydawnictwa OPERON. Ponadto na potrzeby własne nauczyciele klas młodszych przeprowadzają co miesiąc różne sprawdziany, na podstawie których ocenić mogą wiadomości i umiejętności uczniów. Na rozpoczęcie klasy czwartej nauczyciele przeprowadzają wstępne diagnozy ze swoich przedmiotów. Dokonują analizy na swój użytek w celu planowania pracy z daną klasą. Ponadto w klasach czwartych w obecności dyrektora bada się wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki. W klasach piątych w ten sam sposób sprawdza się poziom wiadomości i umiejętności z przyrody i historii, a przed końcem roku przeprowadza test kompetencji. Klasy szóste diagnozowane są w każdym miesiącu przez: próbne testy wychowawcy lub zamówione z różnych wydawnictw. Najważniejszym z nich jest sprawdzian szóstoklasisty pisany na początku kwietnia. Oprócz tego nauczyciele przedmiotów w klasach IV – VI stosują na bieżąco różne formy badania poziomu uczniowskiej wiedzy jak: sprawdziany po dziale, kartkówki, odpowiedzi ustne, itp.

Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzają, że bardzo ważnym elementem w ocenianiu poziomu wiedzy i umiejętności dziecka jest wnikliwe analizowanie wyników sprawdzianu. W przypadku form zewnętrznych szkoła otrzymuje gotowe analizy sporządzone przez wydawnictwo lub zespół OKE. Kolejnym etapem jest indywidualne zapoznawanie się nauczycieli z taką analizą. Wychowawcy zobowiązani są do sporządzenia własnych raportów, a następnie zapoznanie z nim odpowiedniego zespołu, rady pedagogicznej, dyrekcji lub rodziców uczniów. W analizowaniu sprawdzianów zewnętrznych oprócz wyniku ucznia ważny jest też średni wynik piszących oraz możliwość porównania go z inną szkołą, powiatem itp. 40% ankietowanych nauczycieli stwierdza, że angażuje się w proces analizy wyników z całą pewnością, pozostali uważają, że raczej tak.

Analizy sprawdzianów wewnętrznych dokonują nauczyciele uczący danych przedmiotów, na swój własny użytek, do konsultacji z wychowawcą lub innym nauczycielem. Ważnym jej elementem jest rozpatrywanie wyników ucznia w kontekście wyników poprzednich i na tle klasy. Poznawanie i określanie słabych stron ucznia, konkretnych trudności, do których eliminowania należy podążać.

Przeprowadzone analizy służą do formułowanie wniosków do dalszej pracy. Ocena współczynnika łatwości zadań prowadzi do wskazania obszarów problemowych, czyli takich, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

W trakcie przeglądania dokumentacji dotyczącej sprawdzianów
z roku szkolnego 2013/2014 stwierdzono, że największą grupę stanowią wnioski wskazujące, które dziedziny wiedzy i umiejętności nie zostały dostatecznie opanowane, oraz jakie mogą być sposoby, aby te braki uzupełnić.

Wszyscy nauczyciele zgodni są co do tego, że wnioski sporządzone w wyniku analiz sprawdzianów zewnętrznych jak i wewnętrznych muszą być wykorzystywane do dalszej pracy związanej z udoskonalaniem procesu dydaktycznego. Po przeczytaniu zapisów w dziennikach można stwierdzić, że nauczyciele większą część zajęć pozalekcyjnych w ramach tzw. godzin karcianych przeznaczają na zajęcia wyrównawcze. W ten sposób wprowadzają w życie wnioski dotyczące przepracowania z dziećmi najsłabiej opanowanych obszarów. O tym, że nauczyciele modyfikują swoje plany pracy świadczy również zmieniająca się liczba godzin lekcyjnych między zajęciami dla uczniów bardzo zdolnych a dla tych, którzy mają problemy z opanowaniem wiedzy i umiejętności.

W ankietach nauczyciele wymieniali też różne sposoby i metody, których poszukują i które stosują na swoich lekcjach w kontekście wniosków, które wynikają z ich analiz po sprawdzianach.

Zauważalną zmianą w organizacji procesu dydaktycznego w szkole podstawowej w bieżącym roku szkolnym są nowowprowadzone zajęcia dodatkowe – koła przedmiotowe z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego dla ucz klas VI. Utworzono je na skutek wniosków po analizie sprawdzianów szóstoklasisty z lat poprzednich, a przeznacza się je na przygotowanie dzieci do uzyskania lepszych wyników.

 

9. Podsumowanie

Uzyskane w przeprowadzonej ewaluacji wyniki pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

 

Mocne strony

Wszyscy nauczyciele znają podstawę programową nauczanego przedmiotu i zgodnie z zawartymi w niej treściami kształcenia dobierają podręczniki, sporządzają plany wynikowe, a także dostosowują metody nauczania.

Dyrektor szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego obserwuje lekcje oraz prowadzi kontrolę stopnia realizacji podstawy programowej.

Nauczyciele stale i systematycznie diagnozują osiągnięcia uczniów, stosując własne metody, a także wykorzystują sprawdziany zewnętrzne.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone nową podstawą programową.

Nauczyciele stosują metody i formy pracy odpowiednio dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz mając na uwadze zdolności i zainteresowania uczniów.

Przedszkole w bardzo dobry sposób przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Wnioski wynikające z analiz rozpowszechniane są wśród innych nauczycieli, uczniów i rodziców oraz przedstawiane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Wnioski te uwzględniane są przez poszczególnych nauczycieli,
a także Dyrekcję szkoły do planowania pracy w celu polepszania procesów dydaktycznych i zwiększenia efektywności nauczania.

Słabe strony

Realizacja podstawy programowej napotyka na trudności spowodowane bazą lokalową oraz niedoposażeniem niektórych sal lekcyjnych.

Słabe zainteresowanie ze strony uczniów ofertą zajęć pozalekcyjnych, na których można wyrównywać braki wiedzy i umiejętności.

Niedostateczny stopień informowania ucznia o jego słabych i mocnych stronach, a także o wynikach analiz różnych form diagnozowania.

Słaba aktywność pracy zespołów przedmiotowych w odniesieniu do planowania pracy z uwzględnieniem wniosków z analiz.

 

Rekomendacje

1.  Warto kontynuować prowadzone w szkole analizowanie wyników sprawdzianów, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Zaangażowanie: zespół ds. analizy sprawdzianów klasy VI.

2.  Należy z większą konsekwencją uwzględniać w pracy dydaktycznej, ukierunkowanej przez analizy sprawdzianów i osiągnięć, możliwości każdego ucznia, w większym stopniu stosować indywidualizację nauczania oraz stale zachęcać uczniów do dodatkowych zajęć wyrównujących braki uczniów z trudnościami z danego przedmiotu, tak aby systematycznie eliminować w ciągu roku szkolnego niskie wyniki uczniów zdecydowanie odbiegające od średniej klasy – realizacja: cały rok szkolny, zaangażowanie: wszyscy nauczyciele.

3.  W sposób szczególny trzeba zadbać o to, by wszyscy uczniowie mieli taki wgląd do swoich testów, sprawdzianów próbnych i innych pracy, który pozwoli im w pełni uświadomić sobie i określić nie tylko braki w wiadomościach i umiejętnościach, ale także swoje moce strony – realizacja: cały rok szkolny, zaangażowanie: wszyscy nauczyciele.

4.  Należy zintensyfikować działania nauczycieli mające na celu wzrost aktywności uczniów, szczególnie w kwestii poprawiania swoich słabych stron – realizacja: cały rok szkolny, zaangażowanie: wszyscy nauczyciele.

5.  Warto rozważyć zwiększenie aktywności pracy zespołów przedmiotowych w celu prowadzenia wzajemnej edukacji oraz planowania pracy i wsparcia dla podniesienia efektów kształcenia.

6.  Podejmować działania zmierzające do większego zaangażowania uczniów w proces nabywania wiadomości i umiejętności – realizacja: cały rok szkolny, zaangażowanie: wszyscy nauczyciele.

7.  Położyć nacisk na dobór metod i form nauczania, które ułatwią aktywizowanie uczniów do rozwiązywania problemów wymagających samodzielnego i twórczego myślenia – realizacja: cały rok, zaangażowanie: wszyscy nauczyciele.

8.  Kontynuować prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z aktualnymi potrzebami uczniów – realizacja: cały rok, zaangażowanie: wszyscy nauczyciele.

9.  Dopracować wzajemną komunikację między szkołą a rodzicami na temat jasnej informacji z analiz sprawdzianów oraz mobilizować ich do kontrolowania pracy uczniów w domu w celu podniesienia efektów nauczania – realizacja: cały rok, zaangażowanie: wszyscy nauczyciele, rodzice.

 

 

 

Zespół ds. ewaluacji dokonał ustalenia poziomu spełnienia wymagań poddanych ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Sokołach:

-        dla wymagania 3 – poziom B

-        dla wymagania 11 – poziom B

 

 
Raport z ewaluacji wewnętrznej 2013/2014 PDF Drukuj Email

RAPORT

Z EWALUACJI   WEWNĘTRZNEJ   SZKOŁY

PODSTAWOWEJ   IM.  ADAMA   MICKIEWICZA   W   SOKOŁACH

2013/2014

Data: 27.06.2014

Wstęp

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez zespół do spraw ewaluacji w składzie:

Grażyna Perkowska – koordynator

Alicja Gołaszewska

Bożenna Olejniczak

Ewa Bruszewska

Mirosława Kruszewska

Elżbieta Roszkowska

Ewa Krysińska

 

Dotyczy przedstawionych poniżej wymagań

 

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów    uwzględniając ich indywidualną sytuację

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w roku szkolnym 2013/2014  przez zespół ds. ewaluacji,

Badaniem objęto uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrekcję szkoły.

Przeprowadzono ankiety, analizę dokumentów, wywiad grupowy
i indywidualny, obserwacje.

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły

Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualna sytuacje

Szkoła systematyczne diagnozuje możliwości psychofizyczne uczniów, ich potrzeby rozwojowe i sytuację społeczną. Podejmuje samodzielnie i we współpracy z różnymi instytucjami oferującymi uczniom pomoc, wiele działań wspierających dzieci oraz służących wyrównywaniu ich szans edukacyjnych. Są one adekwatne do potrzeb uczniów i wpływają na poprawę ich sytuacji edukacyjnej oraz społecznej. W ofercie edukacyjnej uwzględnia się zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawcze oraz rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych. Są one dostępne dla większości uczniów. Jednak nie wszystkie  pracownie wyposażone są w odpowiednie pomoce dydaktyczne  (audiowizualne, multimedialne). Podejmowane przez szkołę działania antydyskryminacyjne odnoszą sie do całej jej społeczności i mają charakter profilaktyczny.  Są one realizowane we współpracy z wieloma instytucjami i podmiotami lokalnego środowiska. Zdarzają się jednak nieliczne  przypadki agresji słownej i fizycznej.

 

Obszar badania:

W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia sie oraz sytuacje społeczna każdego ucznia

Szkoła w sposób systemowy rozpoznaje możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia sie oraz sytuację społeczną każdego ucznia.

Wskazują to wypowiedzi dyrektora (ankieta), zespołu nauczycieli uczących w jednym oddziale (wywiad) i rodziców (ankieta).

Zdolności, możliwości, potrzeby i osiągnięcia uczniów w szkole rozpoznawane są m.in. na podstawie:

-  obserwacji,

- rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami poprzedniego cyklu edukacyjnego,

-  ankiet przeprowadzanych wśród dzieci,

- testów diagnozujących,

- analizy dokumentacji tj. opinie i orzeczenia wydane przez poradnie psychologiczno  -    pedagogiczne,

-  bieżących wyników wiedzy i umiejętności uczniów (np. odpowiedzi ustne, sprawdziany).

Z wypowiedzi większości ankietowanych rodziców wynika, że nauczyciele przynajmniej kilka razy w roku rozmawiają z nimi na temat możliwości i potrzeb ich dzieci (Rys. 1).

 

Na podstawie w/w działań rozpoznano następujące potrzeby uczniów:

-  edukacyjne (np. rozwijanie pisania, czytania, liczenia, nabywanie umiejętności językowych) i poznawcze (np. umiejętność obsługi nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystywania różnych źródeł informacji),

-  rozwoju emocjonalnego (np. wzmocnienie poczucia własnej wartości),

-  rozwoju mowy,

-  rozwoju fizycznego (np. korygowanie wad postawy),

-  rozwoju zainteresowań,

-  rozwoju umiejętności interpersonalnych (np. otwartość, asertywność, wrażliwość na potrzeby innych ludzi) i komunikacyjnych (np. współpracy w grupie, odgrywania ról społecznych),

-  poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego i fizycznego (np. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu),

-  materialne (np. pomoc w zakresie dożywiania, przy zakupie podręczników),

-  rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

W celu zaspokojenia wskazanych powyżej potrzeb uczniów szkoła w ostatnich latach organizowała, m.in.:

-  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

-  zajęcia rewalidacyjne,

-  zajęcia sportowo - rekreacyjne,

-  zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce,

-  zajęcia dla dzieci zagrożonych dysleksją,

-  zajęcia logopedyczne,

-  koła zainteresowań.

Powyższe działania wspierające służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci przygotowano  na podstawie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz bieżących wyników wiedzy i umiejętności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy nauczyciele rozmawiają z Panią/Panem o możliwościach i/lub potrzebach Pani/Pana dziecka?

 

Liczebność: 108

 

 

 

 

Rys.1

Obszar badania:

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia

Oferta zajęć pozalekcyjnych została w szkole przygotowana w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów. Uwzględnia ona zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.

W opinii dyrektora, szkoła tworząc ofertę zajęć pozalekcyjnych uwzględnia, m.in.: opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, deficyty rozwojowe dzieci, wnioski zespołów nauczycieli organizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, wyniki monitorowania procesów edukacyjnych w szkole, informacje i sugestie uzyskane od rodziców oraz ich dzieci, zainteresowania i pasje uczniów, warunki lokalowe i bazę szkoły, kwalifikacje nauczycieli, warunki środowiskowe, ofertę programów finansowanych ze środków unijnych.

Z przeprowadzonego badania wynika, że nauczyciele w oparciu o rozpoznane potrzeby i sytuację uczniów, m.in.:

-  organizują zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia (np. koła zainteresowań),

- prowadzą różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np.: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne dla uczniów z dysleksją),

- współpracują z poradnia psychologiczno-pedagogiczna (np. w zakresie diagnozowania uczniów),

-  dostosowują wymagania oraz metody i formy pracy do potrzeb i możliwości uczniów,

-  udzielają uczniom wskazówek i wyjaśniają niezrozumiałe tematy,

-  udzielają dzieciom wsparcia emocjonalnego poprzez stosowanie pochwał słownych,

-  udzielają pomocy rodzicom (np. wskazówek do pracy z dzieckiem w domu),

-  zachęcają do udziału w konkursach i zawodach sportowych,

-  motywują dzieci do zaprezentowania swoich umiejętności podczas imprez i uroczystości szkolnych oraz środowiskowych,

Według dyrektora, każdy uczeń w szkole może brać udział w zajęciach pozalekcyjnych zależnie od swoich potrzeb i zainteresowań. Z uwagi na to zajęcia te są zaplanowane i na stałe wpisane w tygodniowy plan zajęć. Zdaniem uczniów biorących udział w ankiecie zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli interesują ich (Rys. 1) i są im potrzebne (Rys. 2). Większość z nich podała, że w szkole nie ma zajęć, w których nie mogliby uczestniczyć (Rys.3).

Przeważająca grupa ankietowanych rodziców uważa, że zajęcia pozalekcyjne odpowiadają (Rys. 4) i są dostosowane (Rys. 5) do potrzeb ich dziecka.

 

W mojej szkole są zajęcia pozalekcyjne, które mnie interesują?

 

Liczebność: 98

 

 

 

Rys. 1

 

W mojej szkole są zajęcia pozalekcyjne, które są mi potrzebne?

 

Liczebność: 98

 

 

 

Rys. 2

 

W mojej szkole są zajęcia, w których nie mogę uczestniczyć choć chciałabym/bym?

 

Liczebność: 98

 

 

 

Rys. 3

 

Czy są takie zajęcia, które opowiadają potrzebom Pani/Pana dziecka?

 

Liczebność: 108

 

 

 

Rys.4

W jakim stopniu zajęcia pozalekcyjne w szkole są dostosowane są do potrzeb Pana/Pani dziecka?

Liczebność:  108

 

Rys. 5

Obszar badania:

W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne

obejmujące cała społeczność szkoły lub placówki

Działania antydyskryminacyjne, jakie podejmują nauczyciele maja charakter profilaktyczny, odpowiadają specyfice szkoły i obejmują cała jej społeczność.

Do działań antydyskryminacyjnych, jakie podejmuje szkoła należy zaliczyć:

-  pogadanki prowadzone z dziećmi przez nauczycieli (np. na temat zdrowego trybu życia), przedstawicieli Policji (np. dotyczących bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w szkole, zachowań agresywnych, stosowania używek, przejawów niszczenia cudzego mienia oraz odpowiedzialności nieletnich za popełnione wykroczenia),

-  indywidualne rozmowy z dziećmi,

-  motywowanie uczniów (np. poprzez nagradzanie) do pracy nad sobą, utrzymywania higieny i dobrego zachowania,

-  zachęcanie uczniów do aktywności fizycznej (np. udziału w zawodach sportowych, treningach), rozwijania własnych zainteresowań i poszerzania wiedzy (np. poprzez udział w konkursach),

-  działania integracyjne (np. wspólne zabawy, przygotowywanie inscenizacji, wycieczki),

-  angażowanie uczniów narażonych na dyskryminacje w prace prowadzone zespołowo i przydzielanie im ważnych ról społecznych (np. podczas przygotowywania inscenizacji),

-  współpracę z rodzicami zagrożonych dzieci, w celu udzielenia im pomocy (np. w zakresie  przygotowania dokumentacji niezbędnej do otrzymania pomocy materialnej i socjalnej),

- współpracę nauczycieli z Sadem Rodzinnym oraz Kuratorami Rodzinnymi, którzy diagnozują oraz wspierają rodziny uczniów,

-  współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie dożywiania dzieci,

- organizowanie zajęć specjalistycznych dla uczniów z zaburzeniami w komunikacji społecznej, zaburzeniami zachowania oraz zagrożonych społecznym niedostosowaniem,

-  pozyskiwanie środków finansowych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zdaniem respondentów (uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektora) w szkole nie występują problemy związane z dyskryminacją dzieci, a działania jakie są tu podejmowane mają na celu zapobieganie tym zjawiskom. Należy jednocześnie zaznaczyć, że pracownicy szkoły dostrzegają takie zagrożenia u dzieci, np.: ze względu na niepełnosprawność, niski status ekonomiczny, trudności edukacyjne.

Obszar badania:

Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną

Współpraca szkoły z wieloma instytucjami i podmiotami oferującymi uczniom wsparcie jest zgodna z ich potrzebami i ma wpływ na poprawę ich sytuacji osobistej.

Z przeprowadzonego badania wynika, że aby zaspokoić potrzeby uczniów szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wysokiem Mazowieckiem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sokołach, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi, Wydziałem Prewencji do Spraw Nieletnich Komisariatu Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Dzięki temu placówka:

-  uzyskuje wsparcie w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej (tj. pomoc w diagnozie uczniów, realizacji opinii oraz orzeczeń poradni, organizacji konsultacji ze specjalistami, dojrzałości szkolnej, sposobów radzenia sobie ze stresem),

-  pozyskuje środki na organizację dożywiania, wycieczek, zajęć dodatkowych (np. w ramach projektu: Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w ramach projektu „Indywidualizacja z Gminą Sokoły”. wyposażenie (tj. laptop, rzutnik multimedialny) pomoce dydaktyczne oraz nagrody dla uczniów,

-  wspiera rodziców i ich dzieci w pozyskiwaniu środków na poprawę warunków socjalno-bytowych ,

-   podejmuje wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach, kuratorem sądowym oraz dzielnicowym wspólne działania służące eliminowaniu zagrożeń,

-  otrzymuje pomoc w przypadku realizowania obowiązku szkolnego przez dziecko oraz egzekwowaniu właściwych zachowań i postaw rodziców w stosunku do uczniów,

-  w ramach profilaktyki zagrożeń organizuje dla dzieci i ich rodziców warsztaty  oraz pogadanki (np. z przedstawicielami Policji dotyczące zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze  szkoły, bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, zachowań agresywnych, stosowania używek, niszczenia cudzego mienia oraz odpowiedzialności karnej nieletnich).

Zdaniem nauczycieli współpraca szkoły z w/w instytucjami jest zgodna z potrzebami dzieci ponieważ wpływa na poprawę ich sytuacji bytowej, eliminację zagrożeń oraz agresji i przemocy w środowisku dziecka. Służy ona także właściwemu zagospodarowaniu czasu wolnego oraz realizacji potrzeb edukacyjnych uczniów.

Wnioski:

 1. Szkoła w sposób systemowy rozpoznaje możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia sie oraz sytuację społeczną każdego ucznia.
 2. Oferta zajęć pozalekcyjnych uwzględnia zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.
 3. Zajęcia dodatkowe są dostępne dla większości uczniów. Jednak nie wszystkie  pracownie wyposażone są w odpowiednie pomoce dydaktyczne  (audiowizualne, multimedialne).
 4. Działania antydyskryminacyjne, jakie podejmują nauczyciele maja charakter profilaktyczny, odpowiadają specyfice szkoły i obejmują cała jej społeczność.
 5. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wysokiem Mazowieckiem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sokołach, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi, Wydziałem Prewencji do Spraw Nieletnich Komisariatu Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
 6. współpraca szkoły z w/w instytucjami jest zgodna z potrzebami dzieci ponieważ wpływa na poprawę ich sytuacji bytowej, eliminację zagrożeń oraz agresji i przemocy w środowisku dziecka. Służy ona także właściwemu zagospodarowaniu czasu wolnego oraz realizacji potrzeb edukacyjnych uczniów.
 7. W szkole zdarzają się  nieliczne  przypadki agresji słownej i fizycznej.

 

 

 

WYMAGANIE:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są nakierowane na rozwój uczniów. Nauczyciele podejmują liczne działania mające na celu kształtowanie umiejętności uczenia się. Działaniom tym towarzyszy przyjazna atmosfera, dobre relacje między nauczycielem i uczniami, równie dobre traktowanie wszystkich uczniów.

W celu zwiększenia aktywności uczniów i ich poczucia odpowiedzialności za proces uczenia się, nauczyciele stosują metody nauczania sprzyjające uczeniu się, a ocenianie uczniów daje im informację o postępach w nauce i motywuje do dalszej pracy.

Nauczyciele realizują podstawę programową. Uczniowie mają możliwość odkrywania i rozwijania swoich zainteresowań, przygotowania do dalszej edukacji, kształcą umiejętność uczenia się. Szkoła realizuje jednak niewiele projektów uczących samodzielności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego dotyczące efektów uczenia się są wdrażane i przyczyniają się do wzrostu tych efektów w postaci wyższych osiągnięć uczniów w nauce i zachowaniu.

Szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, postawy obywatelskie, poszanowanie tradycji i kultury własnego regionu.

Uczniowie klas I-III lubią swoją szkołę i czują się w niej bezpiecznie, jednak czasami czują  się zagrożone przez uczniów klas starszych.

 

Obszar badania:

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału

Procesy edukacyjne są dostosowywane do potrzeb i możliwości uczniów. Nauczyciele stosują różnorodne metody i formy pracy adekwatne do treści wynikających z podstawy programowej. Uczniowie chcą poznawać nowe rzeczy, chętnie korzystają z zabawowych form pracy oraz pracy w zespole. Nauczyciele wskazywali, że wybór metod pracy na lekcji był najczęściej spowodowany potrzebą zaktywizowania wszystkich uczniów, większą ich skutecznością w stosunku do innych metod, możliwością wykorzystania wiedzy w praktyce oraz podsumowania umiejętności wszystkich uczniów. Szkoła stwarza warunki do rozwoju zainteresowań matematycznych, informatycznych, plastycznych, sportowych, muzycznych i językowych. Jest organizatorem wielu konkursów.  Zdecydowana większość uczniów klas I-III może rozwijać swoje zainteresowania przyrodą lub czytelnictwem. Za najlepsze w szkole uznają: możliwość uczenia się, spotkania koleżanek i kolegów oraz to, że mają miłych nauczycieli. Od nauczycieli oczekują wyrozumiałości, pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach oraz dobroci. Odczuwają zadowolenie gdy na lekcjach wykonują samodzielnie ćwiczenia (zwłaszcza z ulubionych dziedzin) i uzyskują dodatkowe wyjaśnienia. Nie lubią gdy nauczyciel na nich krzyczy oraz gdy inne dzieci przejawiają wobec nich agresję słowną lub fizyczną. Pozytywnie wyrażają się o swojej szkole i skutecznej reakcji nauczycieli na przemoc ze strony rówieśników.

Proces edukacyjny jest realizowany w dobrym klimacie, przyjaznej atmosferze, sprzyjających warunkach lokalowych. Szkoła jest czysta, zadbana i kolorowa.

 

 

Do jakich części nauczycieli pasuje poniższe zdanie.

Nauczyciele wyjaśniają nam jak się uczyć.

 

 

Obszar badania:

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

Nauczyciele w różnorodny sposób kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (np. wykonywanie doświadczeń, praca w grupach, wzbudzanie refleksji, zachęcanie do wyrażania opinii, wyszukiwanie informacji). Podczas lekcji często tworzą sytuacje sprzyjające poszukiwaniu przez dzieci różnych rozwiązań i wyjaśniają, jak się uczyć. Stosowanymi formami pracy jest powtarzanie treści i ćwiczeń ze zwróceniem uwagi na trudne rzeczy, nawiązywanie do sytuacji z życia codziennego. Uczniowie mają możliwość wykorzystania popełnionych błędów do uczenia się. Nauczyciele różnicują formy i metody pracy, korzystają ze środków dydaktycznych urozmaicających proces kształcenia takich jak: film, historyjki obrazkowe, programy multimedialne, zagadki, nagrania, rozsypanki  zdaniowe, uzupełnianki, krzyżówki.

 

Pomyśl teraz, o swoich nauczycielach.

Do jakich części nauczycieli pasuje poniższe zdanie. Sposób, w jaki nauczyciele uczą, powoduje, że chcę się uczyć.

 

 

 

 

 

Obszar badania:

Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

Nauczyciele i uczniowie poprzez różnorodne działania tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu. Rodzice i uczniowie uważają, że w szkole panują dobre relacje pomiędzy uczniami i nauczycielami oraz samymi uczniami. Dzieci chętnie chodzą do szkoły. Nauczyciele traktują wszystkich równo. Uczniowie odnoszą się do siebie przyjaźnie i często pomagają sobie w uczeniu się, chociaż część uczniów dostrzegła problem lekceważenia niektórych uczniów przez innych. Czas na lekcjach przeznaczony jest głównie na naukę. Nauczyciele akceptują pomysły uczniów, czasami je wykorzystują podczas lekcji. Motywują ich do pracy, wspierają, wzbudzają zaciekawienie tematyką zajęć oraz wyjaśniają mechanizmy popełnianych błędów. Uczniowie mogą zawsze liczyć na ich pomoc w rozwiązaniu problemu.

Obszar badania:

Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się  i formułowane wobec nich oczekiwania

Uczniowie podczas procesu kształcenia rozumieją sens działania nauczyciela. Wiedzą jakie są cele lekcji, jakich czynności oczekuje od nich nauczyciel, czego się uczą podczas konkretnej lekcji. Na obserwowanych zajęciach nauczyciele informowali uczniów, czego będą dotyczyły zajęcia. Podając cele, najczęściej  odwoływali się do przydatności wiedzy w praktyce.

 

Obszar badania:

Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach

Nauczyciele motywują uczniów do aktywnej nauki, a w trudnych sytuacjach udzielają im pomocy. Odczucie to, zwłaszcza  wśród uczniów, jest powszechne. Znaczna część nauczycieli wysoko ocenia swój wpływ poprzez informację zwrotną na motywowanie uczniów do pracy. Większość rodziców wyraża opinię, że nauczyciele częściej chwalą uczniów niż krytykują, jest zdania, że wszyscy lub prawie wszyscy nauczyciele wierzą w możliwości uczniów. O dobrej atmosferze panującej na lekcjach świadczy opinia uczniów, że na wszystkich lub prawie wszystkich lekcjach lubią się uczyć, są zaciekawieni tematem lekcji. Prawie wszyscy uczniowie wyrażają opinię, że nauczyciele, w razie potrzeby,  udzielają im pomocy.

 

 

Do jakich części Twoich zajęć pasuje poniższe zdanie?

Lubię się uczyć na lekcjach.

 

Obszar badania:

Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Większość nauczycieli przekazuje uczniom informację zwrotną dotyczącą mocnych i słabych stron ich nauki oraz wskazuje, jak mogą unikać ewentualnych błędów. Otrzymywana przez uczniów od nauczyciela informacja zwrotna dotycząca efektów ich pracy zachęca ich do wykonywania zadań, motywuje do działania i aktywności na lekcjach. Kryteria oceniania są jasne i zrozumiałe dla wszystkich, a zasady oceniania powszechnie stosowane, co zauważają nie tylko uczniowie, ale również rodzice. Dzięki temu uczniowie najczęściej są zadowoleni z wyników własnej pracy, chcą i wiedzą, jak się dalej uczyć, chętnie podejmują się wykonywania kolejnych zadań oraz wiedzą, co mają poprawić. Natomiast niektóre najmłodsze dzieci stwierdziły jednak, że nie lubią oceniania, ponieważ boją się, że otrzymają złą ocenę. Trzeba dodać, że zgodnie ze szkolnym systemem oceniania, w klasach I-III wystawiane są cząstkowe oceny w formie stopni, w skali od 2 do 6.

 

Obszar badania:

Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej.

Uczniowie korzystają z wiedzy szkolnej w życiu codziennym, mają możliwości powiązania różnych dziedzin wiedzy i nauczanych przedmiotów podczas lekcji i innych zajęć w szkole. Nauczyciele podczas zajęć odwołują się do wiedzy z innych przedmiotów, z wyjazdów wakacyjnych, wycieczek szkolnych (wiedza turystyczna i historyczna), do zasobów domowych księgozbiorów. W szkole są prowadzone działania, których celem jest pokazywanie związków pomiędzy wiedzą szkolną, a sytuacją w życiu lokalnym, ogólnokrajowym i na świecie.

Uczniowie uczestniczą w uroczystościach gminnych i kościelnych, w akcjach charytatywnych.

Nauczyciele prowadzą działania międzyprzedmiotowe takie jak: planowanie sprawdzianów, realizacja programu „Trzymaj formę”. Korelują np. wiedzę z ortografii z wiedzą przyrodniczą, wiedza z kultury znajduje odzwierciedlenie podczas zajęć z plastyki, języka polskiego, przyrody. Nauczyciele organizują wspólne lekcje łączące treści z dwóch przedmiotów np.: j polski z historią, matematyka z przyrodą, matematyka z informatyką, muzyka z plastyką, historia z plastyką.

 

Obszar badania:

Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia

się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój

Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. Nauczyciele przyznają, że raz lub kilka razy w roku dają uczniom możliwość wyboru tematu lekcji, nieco częściej możliwość wyboru metod pracy na lekcji, a raz lub kilka razy w półroczu możliwość sposobu oceniania, czy terminów sprawdzianów. Z podobną częstotliwością stwarza się uczniom wybór w zakresie zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie są świadomi, że ich sukcesy w nauce zależą w pierwszej kolejności od ich zaangażowania, uzdolnień i czasu poświęcanego na naukę. Ponad 90 % uczniów stwierdza, że nauczyciele zachęcają ich do wymyślania i realizowania własnych pomysłów. Z obserwacji lekcji wynika, że nauczyciele informują uczniów w jaki sposób będzie przebiegać lekcja, dają uczniom możliwość zastanowienia się, czego na lekcji nauczyli się. Stwarzano tez uczniom możliwość wpływania na przebieg lekcji

 

Obszar badania:

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Nauczyciele wykorzystują na lekcjach różne sposoby, sprzyjające wzajemnemu uczeniu się i czynią to na tyle często, by można było uznać, że jest to zjawisko powszechne. Najczęściej jest to praca w grupach, dyskusja, czy wyrażanie swoich opinii na forum klasy oraz słuchanie i weryfikowanie odpowiedzi innych kolegów.

Uczniowie często pracują na lekcjach w grupach – większa część uczniów przyznaje, że dzieje się to na wszystkich lub większości zajęć. Prawie połowa uczniów wyraża opinię, że wykonuje na zajęciach zadania wymyślone przez siebie lub innych kolegów. Obserwacje lekcji również wskazują na stosowanie przez nauczycieli metod i sposobów, stwarzających uczniom możliwości uczenia się nawzajem od siebie.

Do jakich części Twoich zajęć pasuje poniższe zdanie?

Pracuję w grupach lub parach.

 

 

Obszar badania:

W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów

W szkole wdrażane są nowatorskie rozwiązania organizacyjne, metodyczne i programowe służące rozwojowi uczniów. Realizowanych jest wiele przedsięwzięć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz wpływające na rozwój osobowościowy uczniów, przygotowujące do życia w społeczeństwie oraz kształtujące postawy patriotyczne. Spośród nich należy wymienić te działania, które mają znamiona nowatorstwa.

Realizowane są m.in. działania z zakres edukacji teatralnej i filmowej  w ramach których organizowane są wyjazdy na  różne imprezy kulturalne, czy realizowane lekcje multimedialne w kinie. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych uczniów.  Innymi usystematyzowanymi działaniami, również wpływającymi na rozwój osobowościowy uczniów są te związane z promocją zdrowia, a zwłaszcza kształtowaniem prawidłowych nawyków żywieniowych. W opinii dyrektora szkoły w w/w. działania angażuje się bardzo duża grupa nauczycieli. Wszyscy nauczyciele stwierdzają, że w ostatnim roku wdrożyli w swojej pracy nowatorskie rozwiązania. Dotyczyły one zwłaszcza współpracy z innymi nauczycielami, metod pracy, wykorzystania środków dydaktycznych i komunikacji z uczniami. W odczuciu nauczycieli ich działania nowatorskie są  adekwatne do potrzeb uczniów, a przede wszystkim skuteczne. Partnerzy szkoły wskazywali również na nowatorstwo w zakresie kształtowania u dzieci bezpiecznych zachowań i radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Na obserwowanych lekcjach także można było dostrzec niektóre z wymienianych przez nauczycieli elementy nowatorstwa. Dwie sale lekcyjne są wyposażone w tablice interaktywne, środki multimedialne. Powyższe działania środków dydaktycznych (technologie informacyjne, multimedia, praca na materiałach spoza podręcznika), poprawiły komunikacje z uczniami i przyczyniły się do ich rozwoju.

 

Wnioski:

 1. Procesy edukacyjne są dostosowywane do potrzeb i możliwości uczniów. Nauczyciele stosują różnorodne metody i formy pracy adekwatne do treści wynikających z podstawy programowej. Szkoła stwarza warunki do rozwoju zainteresowań matematycznych, informatycznych, plastycznych, sportowych, muzycznych i językowych.
 2. Nauczyciele w różnorodny sposób kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (np. wykonywanie doświadczeń, praca w grupach, wzbudzanie refleksji, zachęcanie do wyrażania opinii, wyszukiwanie informacji). Podczas lekcji często tworzą sytuacje sprzyjające poszukiwaniu przez dzieci różnych rozwiązań i wyjaśniają, jak się uczyć.
 3. Nauczyciele i uczniowie poprzez różnorodne działania tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu. Nauczyciele akceptują pomysły uczniów, czasami je wykorzystują podczas lekcji. Motywują ich do pracy, wspierają, wzbudzają zaciekawienie tematyką zajęć oraz wyjaśniają mechanizmy popełnianych błędów.
 4. Uczniowie podczas procesu kształcenia rozumieją sens działania nauczyciela. Wiedzą jakie są cele lekcji, jakich czynności oczekuje od nich nauczyciel, czego się uczą podczas konkretnej lekcji. Na obserwowanych zajęciach nauczyciele informowali uczniów, czego będą dotyczyły zajęcia. Podając cele, najczęściej  odwoływali się do przydatności wiedzy w praktyce.
 5. Nauczyciele motywują uczniów do aktywnej nauki, a w trudnych sytuacjach udzielają im pomocy.
 6. Większość nauczycieli przekazuje uczniom informację zwrotną dotyczącą mocnych i słabych stron ich nauki oraz wskazuje, jak mogą unikać ewentualnych błędów. Otrzymywana przez uczniów od nauczyciela informacja zwrotna dotycząca efektów ich pracy zachęca ich do wykonywania zadań, motywuje do działania i aktywności na lekcjach.
 7. Uczniowie korzystają z wiedzy szkolnej w życiu codziennym, mają możliwości powiązania różnych dziedzin wiedzy i nauczanych przedmiotów podczas lekcji i innych zajęć. W szkole są prowadzone działania, których celem jest pokazywanie związków pomiędzy wiedzą szkolną, a sytuacją w życiu lokalnym, ogólnokrajowym i na świecie. Uczniowie uczestniczą w uroczystościach gminnych i kościelnych, w akcjach charytatywnych.
 8. Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. Ponad 90 % uczniów stwierdza, że nauczyciele zachęcają ich do wymyślania i realizowania własnych pomysłów.
 9. Nauczyciele wykorzystują na lekcjach różne sposoby, sprzyjające wzajemnemu uczeniu się i czynią to na tyle często, by można było uznać, że jest to zjawisko powszechne. Najczęściej jest to praca w grupach, dyskusja, czy wyrażanie swoich opinii na forum klasy oraz słuchanie i weryfikowanie odpowiedzi innych kolegów. Obserwacje lekcji również wskazują na stosowanie przez nauczycieli metod i sposobów, stwarzających uczniom możliwości uczenia się nawzajem od siebie.
 10. W szkole wdrażane są nowatorskie rozwiązania organizacyjne, metodyczne i programowe służące rozwojowi uczniów. Realizowanych jest wiele przedsięwzięć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz wpływające na rozwój osobowościowy uczniów, przygotowujące do życia w społeczeństwie oraz kształtujące postawy patriotyczne.

 

 

Rekomendacje do dalszej pracy:

1. Wzbogacenie niektórych pracowni w proponowane przez nauczycieli pomoce dydaktyczne (audiowizualne, multimedialne);

2. Uczenie samodzielności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności poprzez realizację większej liczby projektów;

3. Motywowanie uczniów do większego udziału w zajęciach pozalekcyjnych;

4. W miarę możliwości uściślenie współpracy z  instytucjami działającymi na rzecz oświaty i samorządem lokalnym;

5. Wyeliminowanie  niebezpiecznych sytuacji w miejscach wskazanych przez uczniów (korytarz, boisko)

6. Podjęcie działań zmierzających do ograniczenia przypadków przemocy oraz zachęcających uczniów do  pełnego informowania dorosłych  o zaistniałych sytuacjach niosących zagrożenie.

 

 
Raport z ewaluacji 2011/2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

RAPORT

Z EWALUACJI   WEWNĘTRZNEJ   SZKOŁY

PODSTAWOWEJ   IM.  ADAMA   MICKIEWICZA   W   SOKOŁACH

Data: 29.06.2012

Autorzy: Koordynator – Małgorzata Jamiołkowska

1.1   Teresa Barbara Rokicka, Zdzisława Zdrodowska

1.2   Jolanta Kowalewska, Bożena Łapińska

1.3   Anna Butruk, Ewa Mundzik

1.4   Dariusz Krysiński, Jadwiga Czajkowska

Adresaci: nauczyciele, rodzice, uczniowie.

 

OBSZAR  I:

„Efekty działalności dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły i przedszkola.”

Przedszkole, szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

Przedszkole, szkoła lub placówka doskonali efekty swojej pracy.

Ewaluacja według rozporządzenia:

Rozporządzenie MEN z 07..10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.Nr 168, poz.1324) nazywa ewaluację: „badaniem praktycznym oceniającym” i uznaje je za podstawowe narzędzie tego nadzoru mające wpływ na jakość kształcenia i rozwój szkół i placówek oświatowych.

 

Ewaluacja wewnętrzna:

 • Jest autonomicznym działaniem szkoły organizowanym przez dyrektora
 • Jest podejmowana przez nauczycieli
 • Jest z reguły bardziej trafna niż zewnętrzna, bo lepiej uwzględnia warunki danej szkoły

W roku szkolnym 2011/2012 badaliśmy  cztery wymagania  obszaru I:

 • Wymaganie 1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu
 • Wymaganie 1.2 Uczniowie i dzieci przedszkolne nabywają wiadomości i umiejętności
 • Wymaganie 1.3 Uczniowie i dzieci  przedszkolne są aktywne
 • Wymaganie 1.4 Respektowane są normy społeczne

Celem ewaluacji jest:

 • Sprawdzenie czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu( 1.1)
 • Sprawdzenie czy  uczniowie i dzieci przedszkolne nabywają wiadomości  i umiejętności(1.2)
 • Sprawdzenie czy uczniowie i dzieci przedszkolne są aktywne(1.3)
 • Sprawdzenie czy w szkole i  przedszkolu są respektowane normy społeczne(1.4)

Sposób prezentacji wyników:

 1. Nauczycielom - na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 2. Rodzicom -  na szkolnej stronie internetowej.
 3. Uczniom – na szkolnej stronie internetowej

 

1.1 Analizuje się  wyniki sprawdzianu

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:

 • analizy protokołów  z posiedzenia Rady Pedagogicznej
 • analizy wyników sprawdzianów  wewnętrznych i zewnętrznych
 • analizy porównawczej wyników  próbnego sprawdzianu i sprawdzianu po klasie VI 2012r w Szkole Podstawowej w Sokołach
 • planów pracy i sprawozdań z pracy zespołów nauczycielskich
 • analizy wyników Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów
 • analizy wyników Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty w roku szkolnym 2011/2012 w kl. IIIA  i  IIIB
 • analizy wyników sprawdzianu cichego czytania ze zrozumieniem uczniów kl.IIIA
 • i IIIB w roku szkolnym 2011/2012.

 

Wyniki  ewaluacji:

1. W szkole jest przeprowadzana analiza  wyników sprawdzianu zewnętrznego w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Zespół powołany przez dyrektora opracowuje szczegółową analizę sprawdzianu w zakresie wiedzy i umiejętności. Analiza dokonywana jest w oparciu o współczynnik łatwości dla poszczególnych klas.

2. Dokonuje się porównywania wyników w skali stanikowej. Pozwala to na umiejscowienie szkoły na tle innych szkół działających w podobnym środowisku w województwie podlaskim i całym kraju. Szkoła w Sokołach uplasowała się  w 4 przedziale skali stanikowej dla szkół w kraju i w województwie.

3. Również dokonuje się analiz porównawczych wyników próbnego sprawdzianu i sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI z uwzględnieniem średnich  wyników uczniów w obrębie poszczególnych standardów. Porównuje się także osiągnięcia w punktach w odniesieniu szkoły do gminy, powiatu i województwa. Sprawdzian próbny  uczniowie klas VI napisali lepiej  niż  Sprawdzian po kasie VI. Analizując średnie wyniki  uczniów w obrębie poszczególnych standardów  należy zauważyć, że  uczniowie klasy VIB uzyskali zdecydowanie wyższy wynik od średniej krajowej w zakresie pisania. Lepiej też  czytają. Wyniki pozostałych standardów są zbliżone do wyników ogólnopolskich. Zdecydowanie słabiej napisali sprawdzian próbny uczniowie klasy VIA. Tutaj jedynie z pisania uzyskali wynik zbliżony do ogólnokrajowego, inne4 wyniki są znacznie niższe. Średni wynik jaki  uzyskała ze sprawdzianu próbnego klasa VIA to 21,87 co w przeliczeniu na ocenę daje -dostateczny.  Średnia ocen z przedmiotów  sprawdzanych na egzaminie próbnym  jaką uzyskali uczniowie  w ciągu trzech lat nauki wynosi 3,15; więc wynik sprawdzianu jest adekwatny do ocen jakie uzyskali w drugim etapie kształcenia.

Wynik szkoły z tegorocznego sprawdzianu 20,1pkt jest niższy, ale biorąc pod uwagę wynik klasy VIB- 22,3pkt to jest on wyższy od wyników szkół wiejskich i plasuje się w wyniku miasta do 20 tys. mieszkańców.  Tegoroczny sprawdzian wypadł słabiej niż w latach ubiegłych. Zestaw zadań był nieco trudniejszy od ubiegłorocznego. Uczniowie  naszej szkoły najwyższe wyniki uzyskali za rozwiązywanie zadań sprawdzających umiejętność korzystania z informacji, nieźle poradzili sobie z czytaniem i rozumieniem, a najsłabiej z zadaniami wymagającymi wykorzystywania wiedzy w praktyce i pisania. Ogólny wynik zaniżyła VIA- 17,5pkt. Złożyło się na to wiele czynników. W tym roczniku znalazło się  dwóch uczniów drugorocznych, aż 10 osób ma różnego rodzaju deficyty potwierdzone opiniami PPP. Dużo dzieci, zwłaszcza z kl. VIA osiągnęło w drugim etapie kształcenia  bardzo słabe wyniki w nauce z przedmiotów sprawdzalnych na sprawdzianie. 14 uczniów to jest 28,6% uzyskało  ocenę dopuszczającą. Osoby te wykazywały problemy  pedagogiczne i słabszą frekwencję. Ponadto uczniowie źle rozplanowali czas pracy. Zbyt wiele minut poświęcili na rozwiązywanie  zadań zamkniętych i nie starczyło im czasu na zadania otwarte, w tym na napisanie opowiadania. Zbyt mały nacisk położono na edukację uczniów zdolnych, ponieważ napisali sprawdzian poniżej swoich możliwości.

4. W związku ze słabo napisanym sprawdzianem przez uczniów z  VIA dokonano porównania ocen z języka polskiego i matematyki uzyskanych w ciągu trzech ostatnich lat nauki poszczególnych uczniów z wynikami sprawdzianu. Aż 7 uczniów z klasy VIA ma oceny dopuszczające z matematyki i języka  polskiego i na sprawdzianie uzyskali tylko od 5 do  15pkt .

5. Wyniki przedstawia się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej nauczycielom w formie prezentacji tabelarycznej. Zespół  przedstawia również wnioski z analizy sprawdzianu.

6. Z analizy dokumentów wynika, że  wnioski ze sprawdzianu uwzględnione są w planie nadzoru pedagogicznego i planach pracy na rok  szkolny.

7. Wśród nauczycieli przeprowadzono rozmowę, z której wynika, że po zapoznaniu się z wynikami sprawdzianu na zespołach nauczycielskich  bardzo dokładnie  przyjrzeli się wynikom i na swoich przedmiotach analizują błędy uczniów.

8. Wnioski z analizy nauczyciele wykorzystują m.in. do modyfikowania swoich metod pracy, zorganizowania różnych form pomocy uczniom zgodnie z potrzebami. Na zajęciach dodatkowych rozwiązują z uczniami zadania  mające na celu doskonalenie umiejętności, które najsłabiej wypadły na sprawdzianie.

9. Wyniki z analizy sprawdzianu przedstawia się również  uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły oraz na spotkaniach z rodzicami.

10. Wychowawcy klas III przeanalizowali wyniki  Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów.  Średni wynik testu z języka polskiego wynosi 68,33%  IIIA i 62,76% IIIB. Średni  wynik umiejętności matematycznych to 73,4% IIIA i53,76% IIIB. Porównując średnie wyniki obu  trzecich klas  widzimy, że  uczniowie IIIA  nabyli  w większym stopniu umiejętności w obrębie poszczególnych obszarów wymagań z języka polskiego, ale w  szczególności w obrębie treści matematycznych.

Analizując wyniki Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty w roku szkolnym2011/2012 stwierdzono, że z   języka polskiego uczniowie  IIIA zdobyli  85,83%, a IIIB 82,33% wszystkich wykonanych zadań. Z  matematyki  IIIA  wykonała 84,83% zadań , a IIIB 82,33%. Wszystkich zadań. W klasie IIIB z języka polskiego 3 uczniów osiągnęło wynik bardzo niski, 1 uczeń niski. Z matematyki również 3 uczniów miało wynik bardzo niski , 1 uczeń niski. W klasie IIIA wyników na poziomie  bardzo niskim i niskim nie odnotowano. Z analizy widać, że uczniowie  z niskimi i  bardzo niskimi wynikami mają poważne problemy i braki w obrębie  poszczególnych  obszarów wymagań z języka polskiego i matematyki.

Po  analizie wyników sprawdzianu cichego czytania ze zrozumieniem uczniów klas III stwierdzono iż uczniowie  w IIIA prawidłowych odpowiedzi uzyskali 390 , co daje  90,3% poprawnie  uzupełnionego tekstu. Ogółem w IIIA 3 uczniów uzyskało maksymalną ilość punktów, 8 - napisało sprawdzian bardzo dobrze, 3 - dobrze i 2 - dostatecznie. Uczniowie IIIB uzyskali 413 prawidłowych odpowiedzi, co daje 89,97% poprawnie uzupełnionego tekstu. Ogółem w klasie IIIB 3 - uczniów uzyskało  maksymalną ilość punktów, 8 -  napisało bardzo dobrze, 3 - dobrze i  2 - dostatecznie. Porównując wyniki obu III klas sprawdzianu  cichego czytania ze zrozumieniem można stwierdzić, że są  na wysokim  i porównywalnym poziomie. Wyniki oraz wnioski do dalszej pracy zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i zostaną uwzględnione w planowaniu pracy z tymi uczniami w drugim etapie kształcenia.

Wnioski dotyczące wymagania 1.1:

 • Szkoła  analizuje  wyniki  sprawdzianów próbnych, sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI jak również sprawdzianów w klasie  III: kompetencji trzecioklasisty, badania umiejętności trzecioklasisty i cichego czytania ze zrozumieniem w sposób celowy, kierując badania na poprawę jakości  swojej pracy.
 • Szkolne analizy wyników sprawdzianów w klasie VI i III  są  użyteczne: badania pozwalają na sformułowanie wniosków i rekomendacji, które zmierzają do poprawy jakości  pracy szkoły.
 • Szkoła wykorzystuje analizy sprawdzianów do modyfikacji indywidualnych planów pracy nauczycieli, metod i form pracy z uczniami.
 • Z rezultatami analiz sprawdzianów  zapoznaje się  nauczycieli na  Radach Pedagogicznych, uczniów i ich rodziców na wywiadówkach, czy spotkaniach indywidualnych oraz przez stronę internetową szkoły.
 • Szkolne analizy wyników sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego są wdrażane, jednak efekty są widoczne w niewielkim stopniu.
 • W rezultacie analiz  wyników sprawdzianów oraz w skutek działań podejmowanych na podstawie formułowanych w badaniach wniosków i rekomendacji podnosi się techniczna sprawność rozwiązywania arkuszy sprawdzianu przez uczniów w niewielkim stopniu wzrasta poziom motywacji uczniów przystępujących do sprawdzianu zewnętrznego.

Rekomendacje:

 • W większym stopniu wykorzystywać analizy sprawdzianów  próbnych i sprawdzianu zewnętrznego do modyfikacji indywidualnych planów pracy nauczycieli, metod i form pracy z uczniami.
 • Należy zachęcać uczniów i ich rodziców by korzystali z możliwości  wglądu w testy próbne. Z wynikami sprawdzianów powinni zapoznawać uczniów wychowawcy klas, ale również nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
 • Większy nacisk położyć na kształcenie dzieci zdolnych, w większym stopniu różnicując zajęcia, wprowadzając w miarę  możliwości interaktywne i multimedialne pomoce naukowe, wykorzystywać programy komputerowe do zajęć na innych lekcjach niż informatyka.
 • Utrzymać tradycję comiesięcznych klasowych sprawdzianów próbnych, ulepszyć organizację, dokonywać szczegółowych analiz oraz informować Radę Pedagogiczną o wynikach.
 • Po sprawdzianach więcej czasu poświęcić na wyjaśnianie i rozwiązywanie zadań, które okazały się trudne dla uczniów.
 • Zwracać uwagę na przekaz informacji do rodziców i uczniów.
 • Korzystać z założonych Kart Indywidualnych Potrzeb i pracować z tymi uczniami  na dodatkowych zajęciach.
 • Uwzględnić w swoich planach pracy wyniki sprawdzianów  umiejętności i kompetencji dzieci z klas III.
 • Zachęcać dzieci do kreatywności i samodzielnego myślenia, dochodzenia do wyników i obliczeń oraz do tworzenia własnych strategii i  wyciągania wniosków

1.2 Uczniowie i dzieci przedszkolne nabywają wiadomości  i umiejętności.

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:

 • Analizy programów nauczania
 • Analizy wyników nauczania
 • Analizy dojrzałości szkolnej 5-6latków.
 • Analizy ankiety do rodziców „Ocena szkolnych zasad oceniania”
 • Analiza ankiety do rodziców „Efekty kształcenia”
 • Analiza ankiety dla nauczycieli dotyczącej ewaluacji programu nauczania po 3-letnim cyklu kształcenia.
 • Rozmowy z nauczycielami
 • Analiza planów pracy dydaktyczno – wychowawczej, dzienników lekcyjnych, dzienników pracy pozalekcyjnej, rozmów z uczniami.

Wyniki ewaluacji  wymagania 1.2:

1. Uczniowie w procesie edukacyjnym nabywają kompetencje kluczowe, które zawiera nowa podstawa programowa MEN z dnia 23.12.2008r. Są to: czytanie, myślenie matematyczne, myślenie naukowe, umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i obcym, umiejętność  uczenia się, umiejętność pracy zespołowej.

2. Nauczyciele realizują programy nauczania zawierające treści zgodne z podstawą programową, osiągają cele kształcenia, zachowują standardy edukacyjne, rozwijają kompetencje kluczowe w oparciu o wybrane programy nauczania.

Wynika to z kwestionariusza ewaluacji programu nauczania po 3-letnim cyklu  kształcenia który został wypełniony przez nauczycieli uczących w klasach III i w klasach VI. Nauczyciele wyrazili opinię w zakresie ewaluowanego tematu dotyczącego:

- dostosowania programu do możliwości wiekowych uczniów w zakresie :

- doboru materiału nauczania, procedur kształcenia, standardów wymagań
egzaminacyjnych, metod pomiaru celów kształcenia dla określonego etapu edukacyjnego.

- programu nauczania adekwatnego do warunków bazowych i środowiskowych szkoły.

- programu pozwalającego na osiąganie celów kształcenia z uwzględnieniem
indywidualnych możliwości każdego ucznia.

- obudowy programu wspierającej kreatywność nauczyciela.

- programu nauczania wskazującego system oceniania pozwalający badać wszystkie
obszary badań ucznia.

Programy jednak nie w pełni  są wspierane warunkami bazowymi i środowiskowymi szkoły – 61%. Obudowa programów nie w pełni wspiera kreatywność nauczycieli -84,6%.

3. Przeprowadzona  ankieta wśród rodziców dotycząca „Efektów kształcenia” dostarczyła informacji na temat opinii rodziców w zakresie  działań szkoły dotyczących:

- systematycznej i rzetelnej diagnozy i oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów

- eksponowania osiągnięć uczniów

- analizy i wykorzystania wyników osiągnięć uczniów

- oddziaływania wyników klasyfikacji i promocji oraz wyników badań osiągnięć edukacyjnych uczniów na ciągły postęp efektów kształcenia w szkole

- wykorzystania wniosków z badań edukacyjnych w doskonaleniu pracy dydaktycznej szkoły

- odnoszenia sukcesów uczniów w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach sportowych

Zdaniem rodziców szkoła  systematycznie i rzetelnie diagnozuje i  ocenia poziom wiedzy i umiejętności uczniów, a osiągnięcia  są eksponowane przez szkołę. Szkoła  analizuje i wykorzystuje wyniki osiągnięć uczniów. Wyniki klasyfikacji i promocji oraz wyniki badań osiągnięć edukacyjnych uczniów wskazują na  ciągły postęp efektów kształcenia w szkole. Wyniki badań  osiągnięć edukacyjnych uczniów są wykorzystywane w doskonaleniu pracy dydaktycznej szkoły, a uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach, turniejach, olimpiadach i różnego rodzaju zawodach sportowych.

4. Ankieta dla rodziców  dostarczyła informacji zwrotnej w zakresie:

- informowania rodziców o systemie oceniania z poszczególnych  przedmiotów i kryteriach oceniania

- informowania rodziców o ocenach uczniów, sposobach  oceniania i możliwościach poprawy  oceny.

Rodzice w ankietach potwierdzili, że na początku roku szkolnego na zebraniu  rodziców zostali poinformowani o systemie oceniania i znają kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów. Informacje o ocenach i sposobie poprawy otrzymują na wywiadówkach, od dziecka i wychowawcy, z dzienniczka lub od innych nauczycieli. Rodzice uważają, że najważniejsze elementy oceny to wiedza, aktywność, przygotowanie do zajęć i  zadania domowe. Dzieci są oceniane sprawiedliwie,  lecz nie zawsze  rodzice otrzymują informację o sposobie poprawy oceny. Nauczyciele powinni systematycznie oceniać uczniów i stwarzać  sytuacje do zdobywania  ocen celujących.

5. Diagnoza  dzieci 5,6-letnich określająca gotowość dziecka do podjęcia nauki szkolnej została sporządzona w kwietniu 2012r. przy użyciu narzędzi badawczych zawartych w arkuszu „Diagnoza gotowości szkolnej- diagnoza końcowa” (narzędzia badawcze: technika zadań do wykonania, analiza wytworów prac dzieci) w obszarach:  rozwój  społeczno-emocjonalny, fizyczny i  poznawczy. W wyniku diagnozy stwierdzono, że na poziomie A- 42% dzieci samodzielnie, starannie  i dokładnie wykonuje czynności, badana umiejętność  została ukształtowana. Poziom B- 43% dzieci samodzielnie wykonują  czynności, popełniają jednak pojedyncze  błędy, daną umiejętność należy doskonalić. Poziom C- 13% dzieci podejmuje próby samodzielnego wykonania zadań lub oczekuje wsparcia, wykonuje  jednak czynności niestarannie, niedokładnie, umiejętność  jest w fazie kształtowania, należy ją  rozwijać. Poziom D- 2% dzieci nie podejmuje  czynności samodzielnie ani z pomocą nauczyciela, lub wykonuje czynności niepoprawnie. Dana umiejętność jeszcze nie występuje. Uogólniając 85% dzieci  osiągnęło poziom dojrzałości szkolnej w stopniu dobrym, 13% na  poziomie wystarczającym. Niski  potencjał we wszystkich badanych obszarach stwierdzono u 2% badanych dzieci. Przeprowadzona diagnoza umożliwia stwierdzenie, że dzieci 5,6-letnie uczące się w grupach  „O” osiągnęły dojrzałość szkolną.

6. Nauczyciele systematycznie diagnozują osiągnięcia uczniów poprzez przeprowadzanie pisemnych prac kontrolnych (testy, kartkówki, sprawdziany), odpytywanie uczniów, monitorowanie aktywności. Uczniowie wykonują testy sprawności fizycznej, rozwiązują ćwiczenia praktyczne i wykonują różnorodne doświadczenia.

7. Osiągnięcia uczniów analizowane są w zespołach klasowych po przeprowadzonej pracy pisemnej, w czasie odpowiedzi ustnych, na zajęciach ruchowych. Prócz tego nauczyciele wymieniają spostrzeżenia na spotkaniach zespołów przedmiotowych. Analizuje się również postępy w nauce na zebraniach rodziców i spotkaniach indywidualnych.

8. Po przeanalizowaniu dokumentacji szkoły i analizy osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2011/2012 można wywnioskować, że uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej.

9. Wnioski do dalszej pracy formułowane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej i wdrażane do realizacji zgodnie z planem pracy szkoły.

10. Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce, o czym świadczy wysoki poziom uzyskiwanych przez uczniów wyników i różnorodnych prac kontrolnych przeprowadzanych w szkole oraz zewnętrznych testów kompetencji.

11. Uczniowie informowani są o wnioskach z analizy osiągnięć na lekcjach poświęconych poprawie sprawdzianów wiadomości i umiejętności oraz w trakcie pogadanek poświęconych omówieniu wyników testów kompetencji i podania  uczniom mocnych   słabych stron.

12. Z analizy dzienników pracy pozalekcyjnej wynika, że w szkole organizowane są zajęcia zarówno dla uczniów słabych jak i zdolnych.

13. Na podstawie rozmów z nauczycielami i uczniami wynika, iż w szkole stworzono jasne i przejrzyste kryteria oceniania dla poszczególnych przedmiotów. Każdy nauczyciel precyzyjnie sformułował wymagania na poszczególne oceny.

14. Z rozmów z nauczycielami wynika, że uczniowie nie nadrabiają zaległości wynikających z nieobecności na lekcjach w wyniku choroby lub innych powodów.

 

 

Wnioski dotyczące wymagania 1.2:

 • Programy nauczania zostały wybrane zgodnie z przepisami prawa tzn. są zgodne z  podstawą programową, dostosowane do etapu rozwoju  i możliwości ucznia  Zaspakajają zróżnicowane potrzeby uczniów, motywują, aktywizują i przyczyniają się do wielostronnego rozwoju uczniów.
 • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 • Metody realizacji programów zbliżają uczniów do osiągnięcia celów kształcenia i zapewniają uczniom sukces na miarę wymagań i własnego potencjału.
 • W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów.
 • Nauczyciele proponują formy i metody pracy odpowiednie do treści, potrzeb, umiejętności i preferencji uczniów.
 • Diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości intelektualne.
 • Nauczyciele ewaluują swoje plany pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 • W szkole organizowane są zajęcia zarówno dla uczniów słabych jak i zdolnych.
 • Stworzono jasne i przejrzyste kryteria oceniania dla poszczególnych przedmiotów.
 • Każdy nauczyciel precyzyjnie sformułował wymagania na poszczególne oceny.
 • Wyniki działań dydaktycznych są omawiane dwa razy do roku na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 • Wyniki  z badań osiągnięć edukacyjnych uczniów są wykorzystywane  w doskonaleniu pracy dydaktycznej szkoły.
 • Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, turniejach, zawodach sportowych i olimpiadach.

 

Rekomendacje :

 • Dalsze przeprowadzanie i analiza wyników testów próbnych w klasach VI i badanie wyników z wybranych przedmiotów.
 • Na bieżąco przekazywanie wyników analiz osiągnięć uczniów rodzicom w czasie zebrań z rodzicami i spotkań indywidualnych.
 • Dalsze doskonalenie przez nauczycieli warsztatu pracy, aby zajęcia lekcyjne były ciekawe atrakcyjne i prowadzone metodami aktywizującymi.
 • Ciągłe uświadamianie rodzicom, jak ważna w życiu ich dzieci jest nauka i uzyskiwanie pozytywnych ocen
 • Prowadzenie lekcji poprzez samodzielne odkrywanie, poprzez działanie (np.: lekcje terenowe, zielone  szkoły).

 

 

 

1.3 Uczniowie i dzieci przedszkolne są aktywne

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:

 • Analizy ankiet „Uczniowie są aktywni” dla nauczycieli
 • Analizy ankiet dla rodziców
 • Analizy ankiet  dla uczniów
 • Analizy ankiet dla nauczycieli przedszkola „Aktywność dzieci przedszkolnych”
 • Analizy ankiet dla rodziców dzieci z przedszkola
 • Analiza kwestionariusza wywiadu z dziećmi
 • Analizy wyników konkursów
 • Analizy dokumentacji opiekunów zajęć pozalekcyjnych
 • Analizy pracy Samorządu Szkolnego
 • Rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami.
 • Analiza kalendarza uroczystości szkolnych

Wyniki ewaluacji wymagania 1.3:

1. Po  przeanalizowaniu ankiet „Uczniowie są aktywni”  przeprowadzonych wśród uczniów

z zadowoleniem stwierdzić należy, że aż 87% uczniów uważa, że zajęcia pozalekcyjne potrzebne są w szkole a tylko 13%  stwierdziło że nie. 70% uczniów podaje, że chętnie korzysta z zajęć pozalekcyjnych, są interesujące i angażują ich do pracy poza tym    pozwalają rozwijać zainteresowania,  pomagają pokonać  trudności w nauce, pozwalają rozwijać  umiejętności, talenty, zainteresowania. Prawie połowa uczniów chętnie korzysta z zajęć dodatkowych, ponieważ ma możliwość poszerzenia wiadomości zdobytych na lekcjach, inni cenią  sobie pracę w zespole, integrację z kolegami i miłe spędzanie czasu wolnego. Tylko 17%  twierdzi, że uczestniczy w zajęciach ze względu na rodziców.  Raz w tygodniu w zajęciach uczestniczy 36% uczniów, kilka razy w tygodniu (od 2 do 6 zajęć tygodniowo ) -30%, rzadko ( 1 raz na 2 tygodnie lub przed klasówką) -24%. Oczywiście, jak w każdej szkole jest też grupa uczniów, którzy nie mają ochoty uczęszczać na żadne zajęcia – 10%,

-Większość uczniów bo aż  83% uważa, że zajęcia dodatkowe odbywają się w wystarczającej liczbie godzin, natomiast 17% osób chciałaby krótszych lub dłuższych zajęć .

- 83% badanych nie chce zmieniać nic w ofercie zajęć pozalekcyjnych, pozostali uczniowie - 17% dali pojedynczo wyraz swoim życzeniom co do zmian: więcej sportu, aby odbywały się częściej i były dłuższe lub  krótsze. Najwięcej dzieci opowiedziało się  za sportem i zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi –  szczególnie w kl. V – 13 osób. Natomiast  71,5% respondentów uważa, że nie ma takiej potrzeby i  w szkole jest wystarczająca oferta zajęć pozalekcyjnych.

- Jeżeli chodzi o korzyści z uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, to 83,5% uczniów uważa, że doskonalą i rozwijają swoje umiejętności, talenty, pomagają w nauce,  uczą się nowych rzeczy i fajnie spędzają czas wolny.

- Uczniowie są najczęściej uczestnikami zajęć sportowych - 54%, w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych bierze udział  - 19,5% ,  w kołach zainteresowań – 27%,

2. Po analizie  ankiet przeprowadzonych  wśród rodziców  uczniów aż 100%  rodziców zna ofertę zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole i uważa że zajęcia pozalekcyjne są bardzo potrzebne. 91% rodziców podaje, ze ich dzieci chętnie korzystają z zajęć pozalekcyjnych, a tylko  9% twierdzi, że ich dziecko niechętnie bierze udział w zajęciach dodatkowych.

- Badania potwierdzają, że zebrania były najczęstszym źródłem informacji dla większości ankietowanych .

- 39%  rodziców podaje, że ich dziecko uczestniczy  w 1 zajęciach,  39%  - w kilku zajęciach dodatkowych ( od 2 do 6 zajęć ) Są to głównie zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,  sportowe, komputerowe, koło misyjne .

- 100% rodziców  stwierdziła. że zajęcia pozalekcyjne pomagają dziecku w nauce, rozwijaniu i doskonaleniu zainteresowań, talentów a także integrację z kolegami i pożyteczne spędzanie czasu wolnego.

3. Z ankiet dla nauczycieli wynika, że wszyscy ankietowani nauczyciele   prowadzi zajęcia pozalekcyjne. Na  zajęcia dodatkowe  75% respondentów wybiera uczniów według ich zainteresowań, 79%  z powodu trudności w nauce, a  42% - wszystkich chętnych.

- Prawie 100% nauczycieli stwierdziło, że  uczniowie są aktywni, chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole, są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.

Zajęcia dodatkowe skorelowane są z planem zajęć obowiązkowych i rozkładem odjazdu autobusów, co ułatwia uczniom udział w nich.

- 84% ankietowanych nauczycieli   uważa, ze oferta zajęć  pozalekcyjnych w naszej szkole jest wystarczająca i  nie widzi  potrzeby wprowadzania nowych zajęć.

4. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach przedmiotowych z języka polskiego, historii, matematyki, przyrody i języka angielskiego oraz  informatyki.  Na etapie szkolnym i rejonowym. Kwalifikują się również  do finału. W tym roku jeden uczeń został finalistą konkursu z przyrody. Uczniowie biorą też udział w  wielu konkursach plastycznych organizowanych przez szkołę i inne instytucje nawet  na szczeblach wojewódzkich czy ogólnopolskich oraz  w wielu zawodach sportowych, gdzie osiągają  duże sukcesy .

5. W szkole odbywaj a się ciekawe, atrakcyjne, pouczające, dobrze zorganizowane imprezy i apele tematyczne. Uczniowie  chętnie biorą w nich udział . Czynny udział w imprezach i przedstawieniach daje uczniom możliwość  autoprezentacji na forum szkoły, a nawet poza nią.

6. Uczniowie wzięli udział w trzech akcjach charytatywnych a zebrane pieniądze przekazali na misje w Sudanie  i w Burundi oraz  do Caritasu.

7. Z inicjatywy Samorządu szkolnego  odbywają się w szkole dyskoteki i wieczorki okolicznościowe. Dzięki inicjatywom uczniów w szkole organizowane  są  wyjazdy do kina  teatru, na jedno lub kilku dniowe wycieczki.

8. Uczniowie redagują  i współtworzą gazetkę szkolną „Pisemko Juniora”

9. Również w  oddziałach przedszkolnych i przedszkolu nauczycielki stosują różne metody pracy z dziećmi  dobierając je odpowiednio do aktywności oraz działania  stwarzając sytuacje, które sprzyjają aktywności dzieci. Dzieci w przedszkolu wdrażane są do samoobsługi i samodzielności. Nauczyciele i rodzice uważają, że dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola i są aktywne,  lubią wszystkie zajęcia organizowane w przedszkolu: ruchowe, muzyczne plastyczne. teatralne, swobodne zabawy w sali i ogrodzie  przedszkolnym.

Wnioski  dotyczące wymagania 1.3:

 • Analiza dokumentów kształtuje  obraz niezwykle różnorodnej oferty zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole, adresatami są zarówno uczniowie uzdolnieni, chętni do rozwijania się,  jak i ci słabi pod względem dydaktycznym. Na podstawie analizy ankiet i rozmów z nauczycielami można stwierdzić, że uczniowie osiągający słabe i bardzo słabe wyniki w nauczaniu mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, których celem jest pomoc w nauce.
 • Zarówno rodzice  jak i nauczyciele są zgodni co do tego, że zajęcia pozalekcyjne przynoszą wiele korzyści Rozwijają ich uczestników w różnych aspektach: rozwój umiejętności, zainteresowań,  talentów, zdolności, pomoc w nauce.
 • Uczniowie w czasie zajęć, biorą udział w konkursach, pracach dodatkowych, kołach zainteresowań, zajęciach sportowych, uczestniczą w organizowaniu imprez. W zdecydowanej większości zarówno uczniowie ,rodzice oraz nauczyciele są zgodni co do tego, że oferta  zajęć dodatkowych w naszej szkole nie wymaga specjalnych zmian. Nasi uczniowie są tu bowiem ograniczeni godzinami dojazdu do szkoły, jak i porą kończenia własnych lekcji. Ponieważ najdogodniejszym czasem dla dzieci jest ten tuż po zakończeniu zajęć lekcyjnych, to niektóre z nich muszą wybierać z propozycji czasem na siebie zachodzących, co wynika również z analizy podziału godzin.
 • Uczniowie, pomimo dostosowania zajęć do indywidualnych możliwości i potrzeb, nie zawsze chętnie uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne.
 • Uczniowie i nauczyciele przygotowują uroczystości szkolne, imprezy, apele tematyczne dla uświetnienia  świąt i rocznic państwowych zgodnie z kalendarzem  uroczystości szkolnych
 • Uczniowie  prezentują swoje osiągnięcia w szkole i promują w środowisku.
 • Dzieci w przedszkolu lubią  wszystkie zajęcia tam organizowane, ale najchętniej  biorą udział w aktywnościach  edukacyjnych językowych, matematycznych,   przyrodniczych, społecznych i zdrowotnych.

Rekomendacje:

 • Należy nieprzerwanie wskazywać uczniom korzyści płynące z udziału w zajęciach dodatkowych.
 • Należy motywować uczniów do odkrywania swoich możliwości i talentów, proponując nowe koła zainteresowań i udział w projektach poszerzających ich horyzonty intelektualne.
 • Każde z zajęć pozalekcyjnych powinno zawierać to, co uczniowie lubią najbardziej, co jest dla nich najatrakcyjniejsze i co ich najmocniej do uczestnictwa przyciąga.
 • Należy pomyśleć o stworzeniu nowych nietypowych zajęć pozalekcyjnych, które mogą jeszcze bardziej uatrakcyjnić naszą ofertę.
 • Motywować uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych.
 • Pomagać  uczniom w realizacji działań przez nich zainicjowanych- projekty uczniowskie.
 • Wspierać i motywować do redagowania  szkolnej gazetki.

 

1.4 Respektowane są normy społeczne

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:

 • Analiz wyników ankiet ewaluacyjnych dla  rodziców, nauczycieli i uczniów.
 • Analiz tekstów dokumentów prawa  wewnątrzszkolnego  tj.  Programu  wychowawczego,  Programu   profilaktycznego,
 • Analiza Szkolnego Systemu Przeciwdziałania Zachowaniom Problemowym Uczniów  w Szkole Podstawowej w Sokołach, w tym  podstawowe zasady postępowania nauczycieli i pracowników szkoły, podstawowe  zasady zachowania uczniów obowiązujące w szkole.
 • Analiza Regulaminu Szkolnej Komisji Opiekuńczo-Wychowawczej  oraz zapisów w Zeszycie interwencji Wychowawczych.
 • Analiza  pracy Pedagoga szkolnego
 • Analiza pracy wychowawców, protokołów  posiedzeń Rady Pedagogicznej,  zapisów w dziennikach lekcyjnych.

 

Wyniki ewaluacji wymagań 1.4:

1. Na podstawie analizy ankiety dla rodziców możemy stwierdzić, że 95%  uczniów chętnie         chodzi do szkoły, 82% dzieci czuje się bezpiecznie w szkole. Z 19% uczniów 9% boi się pobicia lub użycia przemocy wobec niego, 6% ośmieszania lub poniżania, 6% złej oceny i 6% usłyszenia od nauczyciela złej opinii o sobie, a 3% wymuszania pieniędzy. (1 rodzic mógł wybrać kilku odpowiedzi). Według rodziców 72% dzieci nie doświadczyło przemocy wobec innych uczniów, a 27% uczniów tak. Były to najczęściej poniżania słowne-13%, pobicia-7%, zastraszania i groźby 6%. Sporadycznie pojawiały się popychania, szturchania i wyzywania. Na podstawie wiedzy rodziców wymuszenia pieniędzy nie wystąpiły. Wskazano miejsca i czas kiedy mogła wystąpić przemoc wobec dziecka: w czasie przerw szkolnych, po zajęciach lekcyjnych, w autokarze, w szatni, łazience, na holu, przy sklepiku, tam gdzie przebywają starsi uczniowie oraz na skateparku. Jednak trzeba zauważyć, że 88% rodziców wskazało, że dziecko nie uważa, że są w szkole miejsca niebezpieczne, a tylko 10% wskazuje jw. 92% rodziców nie słyszało od dziecka aby ktoś proponował mu narkotyki. Odpowiedzi tak nie wystąpiła. Rodzice nie zauważyli aby dziecko paliło papierosy- 97%, tak- 1 osoba. 94% respondentów nie zauważyło aby dziecko piło alkohol odpowiedź tak nie wystąpiła. Możemy stwierdzić, że dziecko w drodze do szkoły i na ulicy czuje się bezpiecznie tak odpowiedziało 90%, a nie 8%. Z ankiety wynika, że jeśli dziecko ma problem zwraca się z nim do: do rodziców- 94%, nauczyciela wychowawcy-52%, przyjaciela, koleżanki, kolegi-13%, pedagoga szkolnego-12%. Rodzice nie wskazali innych problemów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ich dziecka w szkole. W wyniku analizy ankiety możemy stwierdzić, że rodzice uważają szkołę za bezpieczną rozmawiają i znają problemy swoich dzieci, mają zaufanie do nauczycieli.

2. Na podstawie analizy ankiet dla nauczycieli stwierdzono, że zadania wychowawcze szkoły są znane: rodzicom-96%, uczniom-100%. Program wychowawczy szkoły jest akceptowany przez rodziców i uczniów w pełnym zakresie-89%, w ograniczonym zakresie-11%. Najwygodniejszym sposobem prezentacji zadań szkoły rodzicom był spotkania  na wywiadówkach szkolnych-100%, ale również indywidualnych kontaktach z rodzicami. Ważne też było udostępnianie dokumentów szkolnych-14%. 93% nauczycieli stwierdziło, że treści nauczania oraz program wychowawczy współtworzą całość realizowaną przez wszystkich nauczycieli. 7%-nie miało na ten temat zdania. Praca wychowawcza i szkoła wspiera ucznia w jego rozwoju: społecznym-96%, intelektualnym-93%, patriotycznym-79%, religijno-etycznym-68%, emocjonalnym-57%. Nauczyciele rozpoznają problemy swoich uczniów poprzez rozmowy-93%, obserwacje-93%, rozmowy z rodzicami-86%, rozmowę z pedagogiem szkolnym-64%, wywiad środowiskowy-21%.W/g respondentów dominującym w szkole stosunek nauczycieli do uczniów jest: przyjazny-86%, opiekuńczy-46%, poważny-36%, tolerancyjny-18%, partnerski-18%. Stwierdzono w 82%, że uczniowie mają zaufanie do swoich wychowawców, a w 18%, że w ograniczonym zakresie. Zdaniem nauczycieli uczniowie o pomoc w rozwiązywaniu swoich problemów zwróciliby się do: wychowawcy-75%, pedagoga szkolnego-71%, nauczyciela któremu ufają-61%, dyrektora-32%, koleżanek i kolegów-18%. Uczniowie korzystali z takiej pomocy. Według ankietowanych 93% nie korzysta z pomocy stypendialnej, natomiast 7% uczniów korzysta z innych form pomocy. Uczniowie o tych formach pomocy dowiadują się od wychowawcy-96%, pedagoga szkolnego-57% i dyrekcji szkoły-50%. Nauczyciele uważają, że 89% uczniów czule się bezpiecznie w szkole, a w 11%-trudno powiedzieć. Zdaniem nauczycieli ich dyżury na przerwach zwiększają poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole. Na podstawie analizy ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli można stwierdzi, że w szkole panuje dobra atmosfera i wzajemne zaufanie uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Szkoła rozwija potrzeby dzieci dba o ich bezpieczeństwo, a program wychowawczy i treści nauczania współtworzą całość.

3. Z danych wynika, że uczniowie w 84% czują się w szkole bezpiecznie lub bardzo bezpiecznie, 11% ocenia stań bezpieczeństwa jako zły, a 5% uważa, że jest zadowalający.

Na podstawie analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, której celem było zbadanie jak respektowane są normy społeczne w szkole możemy stwierdzić, że 90% dzieci lubi swoją szkołę, 91% lubi swoja klasę. Uczniowie wskazują, że w klasie są koledzy którzy zachowują się niewłaściwie i wymieniają najczęściej zauważone zachowania: 63%- używanie wulgarnego słownictwa, 53%- dokuczanie koleżankom i kolegom, 45%- agresja wobec rówieśników, 33% niewłaściwe zachowanie wobec nauczycieli. Z badań wynika, że konflikty są rozwiązywane wspólnie w klasie-67%, nie-29%. Dzieci znają zasady zachowania obowiązujące w naszej szkole, co stwierdza-93% uczniów. O swoich problemach najczęściej dzieci mówią: rodzicom-78%, wychowawcy-37%, koleżance-25%, rodzeństwu-14%.Uczniowie stwierdzili, że nie spotkali się z sytuacjami które wywołują u nich niepokój i lęk-57%, 32% uważa, że często to się zdarza, a 4%, że bardzo często. Ankietowani stwierdzili, że w szkole nie boją się nikogo i niczego-39%, 32% boi się starszych kolegów, 17%- sprawdzianów i klasówek, a 5% złych ocen. Wskazali w szkole miejsca w których nie czują się bezpiecznie:22% uważa, że jest to szatnia, 20% wskazuje łazienkę, 18% korytarz, 16% boisko, 16% okolice sali gimnastycznej, 8% okolice sklepiku szkolnego. Według badanych stan bezpieczeństwa w naszej szkole na bardzo dobry i dobry oceniło 84% uczniów, zadowalający 5%, a zły 11%. W wyniku przeprowadzonych badań możemy stwierdzić, że uczniowie czują się bezpiecznie w naszej szkole. Wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje.    Mówią o tym jakie sytuacje wywołują u nich niepokój i lęk. Wskazują  gdzie w szkole są miejsca, gdzie nie czują się bezpiecznie. W dalszej pracy zwrócić  uwagę na dyżury podczas przerw w miejscach wskazanych przez uczniów.

4. Szkoła przystąpiła do projektu  o przyznanie Honorowego Certyfikatu Bezpieczeństwa pod nazwą „Szkoła Bezpieczna  i Przyjazna Uczniom” W wyniku tego przeprowadzano zajęcia profilaktyczno-  edukacyjne dla uczniów, prowadzono profilowane wywiadówki z rodzicami, szkolenia  kadry pedagogicznej oraz pracowników szkoły.

5. W listopadzie  w szkole została przeprowadzona przez pedagoga szkolnego diagnoza bieżącej sytuacji wychowawczej szkoły. W ramach pracy zespołów wychowawczych nauczyciele wypracowali wnioski i rekomendacje, aby zminimalizować istniejące problemy poprzez:
- opracowanie katalogu zasad i norm obowiązujących w szkole oraz konsekwentne ich przestrzeganie;
- nasilenie pracy wychowawczej w kierunku uwrażliwiania na przejaw przemocy rówieśniczej oraz umiejętności nieagresywnego reagowania w sytuacjach konfliktowych;
- właściwego reagowania na niepożądane zachowania uczniów.

Pedagog szkolny diagnozuje zachowania uczniów  w szkole, podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające  z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, wspiera wychowawców, nauczycieli  i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz  rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. Prowadzi indywidualne rozmowy z uczniami przejawiającymi zachowania agresywne i konfliktowe.

6. Z analizy dzienników szkolnych i rozmów z nauczycielami wynika, że uczniowie są zapoznawani z prawami i obowiązkami, z zasadami bezpiecznego zachowania w szkole oraz  z zasadami fair play, i jak radzi sobie  z trudnymi sytuacjami w szkole.

Wnioski dotyczące wymagania 1.4:

 • W  szkole  respektowane  są  normy  społeczne.  Szkoła  zapewnia bezpieczeństwo  wszystkim  uczniom.  Uczniowie  w  trakcie  przerw  najczęściej  przebywają  na korytarzach, w bibliotece szkolnej oraz na placu przed szkołą.  Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
 • Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą jakiego postępowania się od nich oczekuje. W szkole diagnozuje się zachowania uczniów i podejmuje
  działania  wychowawcze  mające  na  celu  zmniejszanie  zagrożeń  oraz  wzmacnianie  pożądanych zachowań.
 • Zachowania uczniów wskazują na znajomość norm i zasad, które obowiązują w szkole -używają  form  grzecznościowych,  traktują  z  szacunkiem  pracowników
  szkoły.
 • Od  uczniów  w  szkole  oczekuje  się  stosownego  stroju,  stosowania  zwrotów
  grzecznościowych, dbania o własne i innych bezpieczeństwo a także bycia koleżeńskim i otwartym dla  innych,  służenia  pomocą,  zwłaszcza  młodszym  kolegom.
 • Uczniowie  chętnie  biorą  udział  w uroczystościach  szkolnych  a  także  godnie  reprezentują  szkołę  na  zewnątrz.  Znają  zasady właściwego zachowania, które są dla nich jasne i zrozumiałe.
 • Na poczucie bezpieczeństwa w szkole, szczególnie podczas dyskotek i imprez, mają wpływ również rodzice, którzy systematycznie i chętnie biorą w nich udział pilnując porządku.
 • W szkole diagnozuje się zachowania uczniów i zagrożenia. Prowadzone są obserwacje na lekcjach i przerwach. Analizuje się trudne sytuacje, ustala winnych zajść za pomocą monitoringu wizyjnego, prowadzi indywidualne rozmowy z uczniami wyjaśniające ich  postępowanie.  Informacje  o  zachowaniu  uczniów  pozyskiwane  są  również  od  pracowników administracji i obsługi oraz osób z najbliższego środowiska.
 • Wobec zdiagnozowanych zagrożeń podejmowane  są  następujące  działania:  spotkania  ucznia  z  pedagogiem szkolnym,  policją,  zajęcia socjoterapeutyczne, indywidualne rozmowy ucznia z  dyrektorem szkoły , rozmowy trójstronne: rodzic – uczeń - wychowawca, kierowanie spraw do sądu rodzinnego, wizyty w domach uczniów.
 • Rodzice stwierdzili, że w przypadkach, gdy dzieci narażone były na niewłaściwe zachowania ze strony innych uczniów, reakcja nauczycieli i pracowników szkoły była natychmiastowa.
 • Nauczyciele ustalają  sposoby  postępowania  wobec  uczniów  sprawiających  kłopoty.  Odbywają  się  regularne dyżury nauczycieli na przerwach we wszystkich miejscach, gdzie przebywają uczniowie,
 • Prowadzone są pogadanki na godzinach wychowawczych. W celu wzmacniania pożądanych zachowań uczniów.
 • Podejmowane są działania statutowe (system nagród). Na zakończenie semestru/roku szkolnego organizowana jest uroczystość, w czasie której udzielane są pochwały imienne na forum szkoły, wręczane nagrody za wzorowe zachowanie oraz nagrody rzeczowe i książkowe za postępy w nauce.
 • W  szkole  dokonuje  się oceny  skuteczności  działań,  które  są  podejmowane  dla zmniejszenia zagrożeń, poprzez prowadzenie długotrwałej obserwacji, konsultacje ich wyników i ewentualne wprowadzanie zmian. Nauczyciele indywidualnie przez dłuższy czas obserwują uczniów, wobec których podjęli działania wychowawcze i odpowiednio je modyfikują.
 • Nauczyciele podkreślają, że planowanie i podejmowanie działań profilaktycznych poprzedza diagnoza, uwzględniająca opinie uczniów,  rodziców  i  nauczycieli. • Dyrektor  i  nauczyciele  potwierdzili,  że  potrzebna  jest  ciągła modyfikacja podejmowanych działań. W Szkole działa  Szkolna Komisja Opiekuńczo- Wychowawcza Działania jej są jasno sprecyzowane. Przewodniczący Zespołu dba o realizację planu pracy.
 • Są zapisane  i stosowane  oraz podlegają ewaluacji: Program Wychowawczy, Program Profilaktyki oraz Szkolny System Przeciwdziałania Zachowaniom  Problemowym.
 • Organizowane są spotkania  społeczności  szkolnej  mające  na  celu  promocję  różnorodnych  sukcesów  uczniów

 

Wnioski i rekomendacje:

 • Szkoła nadal powinna zapewniać bezpieczeństwo wszystkim uczniom.
 • W szkole potrzebna jest ciągła modyfikacja podejmowanych działań.
 • Ewaluacji  powinny  podlegać:  Program  Wychowawczy,  Program  Profilaktyki oraz procedury postępowania w sytuacjach negatywnych zachowań jak i w sytuacjach zagrożeń.
 • Należy w miarę potrzeb organizować pogadanki dla uczniów na temat eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań.
 • W celu wzmacniania pożądanych zachowań uczniów należy podejmować działania statutowe –system nagród i kar.
 • W dalszej pracy zwrócić  uwagę na dyżury podczas przerw w miejscach wskazanych przez uczniów jako niebezpieczne.

 

 

 

 

 
Raport PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 02 września 2011 14:36

RAPORT

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W SOKOŁACH

Data: 29.08.2011

Autorzy: Koordynator – Ewa Dworakowska

2.2. Elżbieta Roszkowska, Ewa Jarmołowicz, Ewa Krysińska

2.3. Grażyna Perkowska, Ewa Bruszewska

2.4. Bożenna Olejniczak, Alicja Gołaszewska,

2.6. Anna Rękawek, Krystyna Sokólska.

Adresaci: nauczyciele, rodzice, uczniowie.

OBSZAR II:

„Procesy zachodzące w szkole lub placówce”

Procesy zachodzące w szkole lub placówce służą realizacji przyjętej w szkole lub placówce koncepcji pracy.

W szkole lub placówce dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

Ewaluacja według rozporządzenia:

Rozporządzenie MEN z 07.10.2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324) nazywa ewaluację: „badaniem praktycznym oceniającym” i uznaje je za podstawowe narzędzie tego nadzoru mające wpływ na jakość kształcenia i rozwój szkół i placówek oświatowych.

 

Ewaluacja wewnętrzna:

v  jest autonomicznym działaniem szkoły organizowanym przez dyrektora

v  jest podejmowana przez nauczycieli

v  jest z reguły bardziej trafna niż zewnętrzna, bo lepiej uwzględnia warunki danej szkoły

 

W roku szkolnym 2010/2011 badaliśmy cztery obszary wymagań:

v  Wymaganie 2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

v  Wymaganie 2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

v  Wymaganie 2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

v  Wymaganie 2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

Celem ewaluacji jest:

v  sprawdzenie, czy oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej (2.2.)

v  sprawdzenie, czy działania edukacyjne prowadzone w szkole mają charakter zorganizowany. (2.3.)

v  analiza form współdziałania nauczycieli w zakresie tworzenia procesów edukacyjnych. Zebranie informacji dotyczących zakresów wprowadzanych zmian w procesach edukacyjnych w wyniku wspólnych ustaleń nauczycieli. (2.4.)

v  sprawdzenie, czy podejmowane w szkole działania służą wyrównywaniu szans edukacyjnych (2.6.)

Sposób prezentacji wyników:

1. Nauczycielom – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

2. Rodzicom – na szkolnej stronie internetowej.

3. Uczniom – na szkolnej stronie internetowej.

2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

Wyniki ewaluacji  sporządzono  na  podstawie:

 • rozmowy z dyrektorem,
 • analizy wpisów w dziennikach lekcyjnych,
 • analizy harmonogramu  badania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • analizy harmonogramu  obserwacji,
 • analizy ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli.

Wyniki dobre:

 1. Oferta edukacyjna wynika z podstawy programowej.
 2. Szkolny zestaw programów nauczania zawiera programy dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty oraz dopuszczone decyzją dyrektora i wpisane do szkolnego zestawu programów nauczania.
 3. Programy dopuszczone są do użytku szkolnego w oparciu o określone procedury  dopuszczania programów nauczania w Zespole Szkół w Sokołach.
 4. Monitorowana jest realizacja podstawy programowej. Świadczą o tym:

ü   harmonogram badania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

ü  harmonogram obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć wynikających z działalności statutowej szkoły

 1. Z analizy ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli wynika, że:

ü  na bieżąco kontrolują realizację podstawy programowej swoich przedmiotów,

ü  treści programowe przewidziane do realizacji ujmują w formie planu wynikowego,

ü   treści podręczników są spójne z realizowaną podstawą programową,

ü   procesy edukacyjne  są realizowane z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji  podstawy programowej.

Dotyczy to głównie „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego” z dn. 23.XII.2008r. oraz „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych I etap edukacyjny kl. I-III”(w klasach pierwszych).

 1. Oferta edukacyjna odpowiada potrzebom uczniów. Świadczą o tym:

ü   uwzględnienie w treściach programowych zaleceń dla uczniów  z opinią o dostosowaniu wymagań edukacyjnych,

ü   dokonywanie zmian w trakcie realizacji zajęć edukacyjnych,

ü  odpowiednia liczba zajęć wyrównawczych oraz kół zainteresowań,

ü  szkoła dba o rozwój kulturalny ucznia, organizuje wyjazdy do kina, muzeum, teatru i filharmonii.

ü  kształci się postawy  proekologiczne np.  poprzez realizację projektu: „Wszystkie dzieci segregują śmieci”.

ü  szkoła podejmuje starania aby umożliwić wszystkim uczniom odniesienie sukcesu szkolnego na miarę ich możliwości poprzez organizację konkursów artystycznych, zawodów sportowych, apeli i uroczystości szkolnych.

Wyniki wymagające poprawy:

1.  Brak procedur wyboru podręcznika.

2.  Słabe zainteresowanie uczniów zajęciami wyrównawczymi,

3. Brak nowatorskich rozwiązań programowych.

Wnioski i rekomendacje:

1. Plany pracy dydaktyczno-wychowawczej są zgodne z podstawa programową i są na bieżąco monitorowane.

2.  Programy dostosowane są do możliwości i potrzeb uczniów.

3.  Trzeba motywować uczniów z trudnościami w nauce do systematycznej pracy.

4.  Należy uświadomić  uczniom korzyści płynące z udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:

 • analizy planu lekcyjnego zgodnie z przepisami BHP
 • analizy sprawozdania z nadzoru
 • analizy dokumentacji programów nauczania indywidualnego,
 • kontroli przedmiotowych systemów oceniania i dzienników
 • analizy ankiety na temat sposobów oceniania
 • obserwacji zajęć i placówki
 • analizy protokołów z posiedzenia Rady Pedagogicznej,
  • analizy wyników sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wyniki dobre:

 1. Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane. Wszyscy nauczyciele  sporządzają roczne plany nauczania uwzględniając treści z podstawy programowej dostosowując je do potrzeb i możliwości uczniów. Dla uczniów o specjalnych potrzebach tworzy się programy uwzględniające  orzeczenia i opinie wydane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne.
 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Na podstawie analizy planu lekcyjnego można stwierdzić, że dyrekcja dostosowuje plan lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych aby uwzględniał równomierny rozkład zajęć w tygodniu i był zgodny z przepisami BHP.
 3. Nauczyciele dostosowują PZO pod kątem spójności z SZO. Na lekcjach stosują jasne kryteria oceniania. Jak wynika z ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli i uczniów, przekazują oni dzieciom informację zwrotną uzasadniającą oceną, zawierającą wskazanie mocnych i słabych stron, a także wskazówki do dalszej pracy.
 4. Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się. Zaliczyć do nich można:

ü  nagradzanie oceną

ü  ustna pochwała

ü  możliwość poprawienia słabej oceny,

ü  udzielanie wskazówek wspomagających proces zdobywania wiedzy,

ü  uświadomienie uczniom celów i korzyści płynących z nauki,

ü  uwzględnienie indywidualnych możliwości ucznia.

 1. W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów. Z dokumentów wynika, że dwa razy w roku prowadzi się analizę osiągnięć uczniów z poszczególnych przedmiotów indywidualnie i zbiorowo dla klas a sprawozdania przedstawia się na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Monitoringiem objęta jest  także frekwencja uczniów oraz sukcesy w konkursach przedmiotowych, sportowych , tematycznych i artystycznych. Informacje o tych sukcesach zamieszczane są na stronie internetowej szkoły, uczniowie nagradzani są na apelach szkolnych. W gablotach na korytarzach znajdują się dyplomy i puchary za osiągnięcia sportowe.
 2. Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane a wnioski wykorzystywane w planowaniu tych procesów. Na podstawie sprawozdania z nadzoru i wywiadu z dyrektorem wynika, że dyrektor monitoruje sposoby prowadzenia lekcji pod kątem dostosowania do wymagań podstawy programowej a także stosowania odpowiednich metod. Na bieżąco kontrolowana jest dokumentacja, dyscyplina pracy nauczycieli, dyżury w czasie przerw oraz praca zespołów nauczycielskich.
 3. Nauczyciele analizują wyniki sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych, które omawiane są na zespołach nauczycielskich. Sprawozdania z tych analiz przedstawiane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a wyniki uwzględniane w bieżącej pracy.
 4. Monitoruje się systematycznie dostosowanie dowożenia dzieci do szkoły w celu umożliwienia korzystania z zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań oraz innych zajęć pozalekcyjnych. Dowożenie zostało zaplanowane w taki sposób, aby każdy uczeń szkoły mógł uczestniczyć w formach pozalekcyjnych  wyrównujących i zwiększających szanse edukacyjne, kołach przedmiotowych i  zainteresowań.

Wyniki wymagające poprawy:

1  Uczniowie, pomimo dostosowania zajęć do indywidualnych możliwości i potrzeb, nie zawsze osiągają zadawalające wyniki, nadal duży odsetek uczniów ma słabe i bardzo słabe oceny zarówno cząstkowe jak i semestralne i końcoworoczne.

2.  Opracowując rozkład zajęć pozalekcyjnych należy uczniom stworzyć szanse na uczestnictwo  w jak największej liczbie zajęć a nauczycielom umożliwić organizowanie zajęć doraźnych.

3.  Zwiększać atrakcyjne metody pracy z uczniem, wykorzystujące aktywność uczniów i ich motywację do nauki.

4. Brać pod uwagę opinie uczniów  o tym jak chcieliby się uczyć.

Wnioski i rekomendacje:

1. Procesy edukacyjne zachodzące w szkole są planowane z uwzględnieniem podstawy programowej, monitorowane i analizowane, a wnioski z ich monitoringu są wykorzystywane w dalszym doskonaleniu i organizowaniu pracy szkoły w celu uzyskiwania jak najlepszych efektów nauczania i wychowania.

2.   Procesy edukacyjne są w szkole planowane i zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. (uczniowie są motywowani do nauki, znają zasady oceniania, otrzymują informacje o uzyskiwanych wynikach).

3.   Należy zwrócić większą uwagę na rozmowę z uczniem na temat jego postępów w nauce, sukcesów i trudności w celu zaplanowania dalszej pracy nad poprawą i doskonaleniem procesów edukacyjnych.

2.4.  Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:

 • analizy dokumentacji:
  • protokołów Rady Pedagogicznej,
  • planów pracy i sprawozdań z pracy zespołów nauczycielskich,
  • planów doskonalenia nauczycieli,
  • sprawozdań z pracy pedagoga, biblioteki i szkolnej świetlicy,
 • ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli,
 • wywiadu z dyrektorem,
 • rozmów z nauczycielami.

Wyniki dobre:

1.  Nauczyciele konsultują swoje plany zajęć edukacyjnych z innymi nauczycielami.

2.  Wspólnie opracowują i stosują zasady oceniania.

3. Zespoły samokształceniowe wspólnie planują tematykę własnego doskonalenia, przeprowadzają analizy wyników nauczania, wyników sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych, opracowują plany wynikowe oraz narzędzia pomiaru dydaktycznego, planują organizację konkursów przedmiotowych, kół zainteresowań oraz zajęć wyrównawczych.

4.  Nauczyciele wspierają się nawzajem, wymieniają doświadczeniami z ukończonych kursów i szkoleń.

ü  pomagają w rozwiązywaniu problemów wychowawczych (współpraca z pedagogiem) oraz przekazują informacje o zachowaniu uczniów,

ü  wybierają programy nauczania i podręczniki,

ü  wspólnie planują wycieczki edukacyjne, uroczystości szkolne i środowiskowe oraz konkursy szkolne i międzyszkolne,

ü  pomagają początkującym nauczycielom.

5. Nauczyciele wpływają na zmianę organizacji pracy szkoły: zwiększenie liczby zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań.

6. Na podstawie przeprowadzonej ankiety większość nauczycieli uważa, że wsparcie uzyskiwane od innych jest wystarczające.

Wyniki wymagające poprawy:

1. Nauczyciele nie prowadzą lekcji otwartych, szczególnie potrzebnych początkującym pedagogom

2.  Brak współpracy nauczycieli przy tworzeniu i realizacji projektów edukacyjnych.

Wnioski i rekomendacje:

1. Umiejętna współpraca nauczycieli, wymiana spostrzeżeń i doświadczeń pozytywnie wpływa na osiągnięcia dydaktyczne uczniów, przynosi też dobre rezultaty wychowawcze, a rozwiązywanie problemów na bieżąco zwiększa bezpieczeństwo w szkole.

2. Należy sporządzić ankietę, która sprawdziłaby, jakich i u kogo lekcji otwartych chcieliby nauczyciele, a następnie je przeprowadzić.

3.  Należy zastanowić się nad sposobami uaktywnienia zespołów nauczycielskich, (np. wyjazdowa rada szkoleniowa), które przygotowałyby i doprowadziły do realizacji projektów edukacyjnych.

2.6.  Działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:

 • analizy dokumentacji szkolnej; planu zajęć świetlicy szkolnej, biblioteki, harmonogramu zajęć pozalekcyjnych, planu lekcji.
 • analizy zapisów w dziennikach lekcyjnych.
 • analizy zapisów w dziennikach pozalekcyjnych.
 • analizy zapisów w kronice szkolnej i na stronie internetowej szkoły.
 • analizy zapisów w księdze protokołów rady pedagogicznej.
 • rozmowy z nauczycielami, uczniami, dyrekcją.  I rodzicami
 • analizy wyników obserwacji.
 • Obserwacji zajęć i imprez organizowanych w szkole.

Wyniki dobre:

1. Na podstawie analizy dokumentacji i rozmów z nauczycielami można stwierdzić, że uczniowie osiągający słabe i bardzo słabe wyniki w nauczaniu mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, których celem jest pomoc w nauce.

2.  W świetlicy szkolnej uczniowie mają możliwość odrabiania pracy domowej pod okiem nauczycieli.

3.  Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne.

4.  W bibliotece prowadzone są zajęcia multimedialno-czytelnicze i spotkania z ludźmi kultury.

5.  W szkole prowadzone są zajęcia zwiększające szanse uczniów zdolnych: koła przedmiotowe, koła artystyczne.

6. Prowadzone są zajęcia indywidualne, na których uczniowie przygotowują się do konkursów i zawodów.

7.  Nauczyciele i wychowawcy organizują zajęcia dydaktyczne na wyjeździe, wyjazdy do miejsc kultury, imprezy ogólnoszkolne i środowiskowe poszerzające zainteresowania uczniów i ich horyzonty intelektualne.

8. Uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i artystycznych.

9.  Z obserwacji i rozmów wynika, że koła przedmiotowe i zainteresowań prowadzone są przede wszystkim aktywnymi metodami.

Wyniki wymagające poprawy:

1.  Uczniowie, pomimo dostosowania zajęć do indywidualnych możliwości i potrzeb, nie zawsze osiągają zadawalające wyniki.

2.  Zbyt mała ilość uczniów bierze udział w konkursach przedmiotowych w etapach rejonowych i wojewódzkich.

3. Obserwuje się zbyt małe zainteresowanie uczniów zajęciami dodatkowymi.

Wnioski i rekomendacje:

 1. Udział w zajęciach dodatkowych w znacznym stopniu poszerza wiedzę i zainteresowania uczniów, tym samym służąc wyrównywaniu ich szans edukacyjnych.
 2. Zajęcia dodatkowe skorelowane są z planem zajęć obowiązkowych i rozkładem odjazdu autobusów, co ułatwia uczniom udział w nich.
 3. Należy zwiększyć udział uczniów w rejonowych i wojewódzkich konkursach przedmiotowych.
 4. Należy nieprzerwanie wskazywać uczniom korzyści płynące z udziału w zajęciach pozalekcyjnych.
 5. Należy motywować uczniów do odkrywania swoich możliwości i talentów, proponując nowe koła zainteresowań i udział w projektach poszerzających ich horyzonty intelektualne.

 

 


Valid XHTML & CSS | Design by: LernVid.com